Elektronizacja postępowania przed KRS

Od 1 marca 2020 r. wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do KRS  będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Złożenie wniosku w formie papierowej do KRS będzie po tej dacie nieskuteczne. Ponadto od 1 marca 2020 r. elektroniczny dostęp do akt rejestrowych stanie się powszechny.

Co do zasady postępowanie wszczęte przed KRS od 1 marca 2020 r. będzie prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej tj. wniosek do KRS wraz z wszystkimi załącznikami będzie musiał zostać złożony elektronicznie. Wraz z wnioskiem złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, również wszelkie pisma w tej sprawie powinny być złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego np. apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego (z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy). Korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem rejestrowym będzie prowadzona także elektronicznie.

Wyjątkiem od powyższego będzie procedura rejestracji i zgłaszania zmian przez stowarzyszenia, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, które nadal będą mogły zgłaszać wnioski w wersji papierowej do KRS.

Nowe procedury

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS, a które będą stanowić załącznik do wniosku o wpis do KRS, należy poświadczyć elektronicznie za zgodność przez notariusza bądź też występującego w sprawie radcę prawnego lub adwokata. Jeśli do KRS zostanie wysłana wyłącznie elektroniczna kopia dokumentu (niepoświadczona), to w terminie 3 dni od daty złożenia pisma należy wysłać do sądu rejestrowego oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo. Należy zwrócić szczególną uwagę przy dołączaniu aktów notarialnych do wniosku, gdyż w tym przypadku należy podać numer aktu notarialnego z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Jeśli nie jesteśmy w posiadaniu numeru z Repozytorium, to  wypisy aktów notarialnych mogą być przesłane do sądu drogą elektroniczną. Brak formy elektronicznej wniosku jak i też dalszych pism procesowych spowoduje, że będą one bezskuteczne.

Akta będą dostępne online

Od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe dla przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie elektronicznie, a wszelkie dokumenty wytworzone w postaci papierowej (dotychczas, jak i później) będą dołączane do papierowego zbioru dokumentów. Wgląd do elektronicznych akt rejestrowych będzie miał każdy za pomocą strony internetowej, co znacznie uprości procedurę zapoznawania się z aktami rejestrowymi. Oczywiście w dalszym ciągu z dokumentami znajdującymi się w papierowym zbiorze dokumentów będzie można zapoznać się w sądzie rejestrowym.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności