Mandatory reporting of tax avoidance schemes (MDR – Mandatory Disclosure Rule)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ordynacji Podatkowej regulujące obowiązkowe raportowanie tzw. schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules). Mają one zapobiegać tzw. agresywnej optymalizacji, a obowiązek ich wprowadzenia wynika z przepisów unijnych, tzw. Dyrektywy MDR.  W związku z powyższym w przypadku niektórych transakcji lub planowanych działań gospodarczych konieczne będzie raportowanie schematów.

Schematem podatkowym jest…

Zgodnie z treścią Ordynacji podatkowej, przez schemat podatkowy należy rozumieć czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego i która spełnia określone w ustawie kryteria.

Kiedy powstaje obowiązek raportowania?

Informacje o schematach podatkowych przekazuje się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu, wdrożeniu lub wykonaniu pierwszej czynności związanej z wdrożeniem schematu. Obowiązek raportowania dotyczy sytuacji, w których przychody  lub koszty lub aktywa podatnika przekraczają 10 mln EUR albo rzeczy lub prawa objęte schematem przekraczają 2,5 mln EUR. Kryterium kwotowe nie obowiązuje w przypadku tzw. schematów transgranicznych.

Podmioty zobowiązane do raportowania

Obowiązek raportowania nałożony został na korzystającego, czyli podatnika. Ponadto, objęci są nim także tzw. promotorzy, tj. wszelkie osoby i podmioty, które przekazują informacje o działaniach spełniających określone w przepisach cechy i mogących skutkować uzyskaniem korzyści podatkowej (schematy podatkowe) lub wdrażają u korzystających te rozwiązania. Promotorem mogą być, co do zasady, doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, a także inni doradcy klientów. Obowiązek raportowania może ciążyć też na tzw. wspomagających, np. notariuszach, głównych księgowych, dyrektorach finansowych.

Co z tajemnicą zawodową?

Jeżeli jednak przekazanie informacji o schemacie podatkowym mogłoby naruszyć tajemnicę zawodową, z której promotor nie został zwolniony przez korzystającego, korzystający samodzielnie powinien złożyć raport o schemacie podatkowym do Szefa KAS. W takiej sytuacji promotor zawiadamia Szefa KAS jedynie o dacie udostępnienia schematu podatkowego (bez ujawniania szczegółowych informacji) oraz przekazuje korzystającemu dane dotyczące schematu podatkowego.

Co przekazujemy do KAS ?

Raportując schemat podatkowy należy przedstawić m.in. dane identyfikacyjne przekazującego oraz korzystającego, wyczerpujący opis uzgodnienia, cele dla których schemat ma służyć, szacunkową wartość schematu,  a także dokonane czynności oraz aktualny etap realizacji schematu.

Sankcje

Niedopełnienie przez podmioty zobowiązane,  obowiązków związanych  z raportowaniem schematów podatkowych może skutkować  poniesieniem odpowiedzialności karnoskarbowej za niewykonanie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.  Niewywiązanie się w prawidłowy sposób z obowiązku raportowania będzie stanowić czyn zabroniony na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) zagrożony karą grzywny do 720 stawek dziennych (obecnie ponad 20 mln PLN).

Rekomendacje

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres przepisów oraz możliwość uznania za schemat podatkowy licznych transakcji i działań realizowanych przez podatników, w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka związanego z sankcjami karnymi oraz kontrolami podatkowymi, rekomendujemy Państwu uwzględnienie w/w przepisów w trakcie planowania przyszłych działań, które mogą skutkować powstaniem obowiązku raportowania.   Nowe regulacje dotyczą bowiem zarówno podmiotów korzystających ze schematów, jak i osób, które tworzą takie rozwiązania.

W razie potrzeby służymy Państwu pomocą w zakresie bardziej szczegółowego omówienia przedmiotowych zagadnień.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

News