Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce.

4 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: Ustawa). Ustawa ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Ponadto ma poprawić niektóre dotychczas funkcjonujące rozwiązania prawne dotyczące dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 29 stycznia 2022 r. 

 1. Zakończenie długotrwałych procedur 

Ustawa zakłada szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sprawach wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które do dnia jej wejścia w życie nie zostały rozpatrzone z powodu trudności w funkcjonowaniu administracji publicznej spowodowanych pandemią COVID. Uproszczenie polega na tym, że zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zostanie wydane, bez względu na aktualne okoliczności sprawy, chyba że zachodzą bezwzględne podstawy odmowy jego udzielenia (np. wpis do rejestru cudzoziemców niepożądanych). Rozwiązanie to ma ułatwić urzędom zakończenie trwających od miesięcy postępowań i wydanie zezwoleń cudzoziemcom, którzy czekają na nie od ponad roku.

 1. Nowe warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

Dotychczas składając wniosek o wydanie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec musiał dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz źródła dochodu. Ustawa przewiduje zastąpienie tych wymogów spełnieniem warunku otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

 1. Priorytetowe rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pracę u przedsiębiorców mających status strategicznych dla gospodarki 

Wojewoda w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał wnioski o wydanie zezwoleń dla cudzoziemców mających ją wykonywać u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Listę takich przedsiębiorców będzie mógł określić minister właściwy do spraw gospodarki. Do tej pory nie pojawiła się informacja, kiedy rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane oraz jak będzie tworzony wykaz przedsiębiorstw.

 1. Brak konieczności zmiany zezwolenia na pracę i pobyt czasowy 

Możliwe będzie dokonanie zmiany nazwy stanowiska cudzoziemca (przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków) lub zwiększenie wymiaru czasu pracy (przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia) bez konieczności zmiany zezwolenia.

 1. Uproszczenie trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Nowelizacja upraszcza tryb zmiany takiego zezwolenia w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Na wniosek cudzoziemca zezwolenie będzie mogło być zmienione w każdym czasie przez wojewodę.

 1. Wydłużenie okresu powierzenia pracy bez zezwolenia dla obywateli wybranych państw 

Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obejmują:

 • wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz
 • usunięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzięki czemu cudzoziemiec będzie mógł pracować nieprzerwanie przed 24 miesiące na podstawie oświadczenia lub oświadczeń.

W konsekwencji, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy będą mogli pracować w Polsce na podstawie oświadczenia maksymalnie 24 miesiące, a nie (jak do tej pory) 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy bez obowiązku stawiennictwa

 Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną będzie mogło być wszczęte także w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec przebywa poza granicami RP. W takim przypadku nie będzie już konieczności osobistego stawiennictwa oraz składania odcisków linii papilarnych. 

 1. Ramy czasowe na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

 Decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji będą wydawane w ciągu 60 dni. Postępowanie odwoławcze ma się zakończy w terminie 90 dni.

 1. Wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i doręczenia elektroniczne

Wymiana informacji między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium RP i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powinno to znacznie przyspieszyć obrót potrzebnymi informacjami. Dodatkowo nowelizacja przewiduje, że doręczenia cudzoziemcom pouczeń o ich prawach i obowiązkach oraz trybie postępowania będą się odbywały w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany faktycznie zapewnią przyspieszenie załatwienia wskazanych spraw. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych kwestii, uprzejmie prosimy o kontakt z naszymi ekspertami: Magdaleną Patryas, Adrianą Wydziałkiewicz (Katowice) lub Katarzyną Komulainen, Markiem Gadaczem (Warszawa).

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Adriana Wydziałkiewicz Manager | Adwokat, Katowice

E: adriana.wydzialkiewicz@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 185

Marek Gadacz Dyrektor, Warszawa

E: marek.gadacz@pl.Andersen.com
T: +48 502 184 762

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności