Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i  pomocy kredytobiorcom („Ustawa”). (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2269).

Ustawa, która oczekuje obecnie na stanowisko Senatu, m. in. dostosowuje polskie prawo do przepisów UE dotyczących finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Uregulowanie crowdfundingu w polskim ustawodawstwie.

Uregulowana zostanie działalność platform crowdfundingowych działających w modelu udziałowym, w którym inwestor, w zamian za wpłatę, obejmuje papiery wartościowe, które zostały wyemitowane przez właściciela projektu, oraz ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych.

Warto zauważyć, że obecnie w Polsce nie ma przepisów odnoszących się wprost do działalności crowdfundingowej. Platformy crowdfundingu inwestycyjnego działają w Polsce przede wszystkim na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Na jej podstawie umożliwia się właścicielom projektów prowadzenie reklam ofert publicznych za pośrednictwem strony internetowej udostępnianej przez platformę crowdfundingową.

Dzięki nowym rozwiązaniom, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać alternatywny dostęp do finansowania. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje. Limity będą podnoszone stopniowo.

Ustawa przewiduje podwyższenie, z dniem 10 listopada 2023 r., progu kwotowego wpływów z  tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z  2,5 mln euro do 5 mln euro. Oferty publiczne prowadzone poza platformami finansowania społecznościowego, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną z  tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego. Zgodnie z  rozporządzeniem 2020/1503, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu Ustawy, obecnie zdecydowana większość emitentów korzystających z usług platform crowdfundingowych prowadzi oferty do wysokości 1 mln euro, co ma związek z brakiem konieczności sporządzania memorandum informacyjnego dla takich ofert. Większość ofert kończy się pozyskaniem przez właściciela projektu jedynie ułamkowej części zakładanej sumy. Wyrównanie progu ofert finansowania społecznościowego z progiem ofert niewymagających sporządzenia prospektu będzie zatem skutkować 2,5-krotnym podwyższeniem progu finansowania przedsięwzięć gospodarczych w drodze crowdfundingu. Jednocześnie wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2020/1503 należy się spodziewać wzrostu zainteresowania crowdfundingiem, zarówno ze strony inwestorów, jak i  właścicieli projektów. Stopniowe dojście do ogólnego progu ofert „bezprospektowych” w wysokości 5 mln euro powinno zatem zostać skorelowane ze wzrostem zainteresowania tą formą finansowania, a co za tym idzie, wzrostem sum pozyskiwanych na platformach finansowania społecznościowego.

Ponadto, stosownie do Rozporządzenia 2020/1503, Ustawa:

  • wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto przyznaje KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze (m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE),
  • wprowadza odpowiednie sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia lub Ustawy,
  • wprowadza odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z  ofertą finansowania społecznościowego,
  • wprowadza przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Ustawa implementuje również przepis, zgodnie z którym nastąpi czasowe (do 28 lutego 2023 r.) odejście od obowiązku podawania do publicznej wiadomości raportu dotyczącego sposobu wykonywania zleceń w systemie obrotu instrumentami finansowymi.

Należy zwrócić uwagę na zagwarantowany w Ustawie sposób ochrony danych osobowych klientów dostawców usług finansowania społecznościowego i podmiotów prowadzących działalność finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Obszerne regulacje dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej definiują tajemnicę zawodową, ze wskazaniem, że elementem tej tajemnicy są dane identyfikujące strony umów, a więc ich dane osobowe. Dodatkowo ściśle wyznaczają krąg podmiotów obowiązanych do zachowania tej tajemnicy, a także przypadki, w których tajemnica zawodowa może być ujawniona konkretnie wskazanym podmiotom i organom.

W przypadku przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego, Ustawa zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń. Obowiązek przechowywania dokumentacji na trwałym nośniku gwarantuje brak możliwości dokonywania zmian w zawartości danych oraz pozwala na ich odtworzenie w niezmienionej postaci. Ponadto dostawca usług finansowania społecznościowego w celu wywiązania się z  obowiązku przechowywania dokumentacji będzie mógł skorzystać z usług profesjonalnego podmiotu trzeciego, co gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Z kolei, w przepisach o sankcjach administracyjnych przewidziano, że jedną z sankcji, jakie będzie mogła zastosować KNF, jest możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o treści rozstrzygnięcia, obejmującej m.in. imię i nazwisko osoby, na którą została nałożona kara. Informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby fizycznej będą dostępne na stronie internetowej KNF jedynie przez rok od dnia ich udostępnienia, co jest standardową praktyką funkcjonującą już w obszarze rynku finansowego. Po tym okresie, nawet w przypadku utrzymania na stronie internetowej KNF informacji o podjętej decyzji, informacja ta będzie zanonimizowana.

KONTAKT

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Bartłomiej Wietrzychowski Senior Associate, Warszawa

E: bartlomiej.wietrzychowski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności