Rafał Gorczyca

Partner

Rafał ma ponad 16-letnie wszechstronne doświadczenie w obszarze cen transferowych rozwijane w doradztwie podatkowym (m.in. w firmie z „Wielkiej Czwórki”), po stronie klientów zajmujących się globalną albo międzynarodową dystrybucją, a także w ramach prac Forum Cen Transferowych przy Ministerstwie Finansów. Angażuje się w międzynarodowe i polskie projekty oraz w rozwijanie praktyki z zakresu cen transferowych w Polsce. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i licencjackie w Avans Hogeschool (Niderlandy).

 • Wspiera klientów w zakresie eliminowania / redukowania ryzyka cen transferowych w takich projektach jak np. identyfikacja powiązań innych niż bezpośrednie kapitałowe, identyfikacja transakcji jednorodnych, weryfikacja statusu rzeczywistego właściciela i identyfikacja transakcji zawieranych z podmiotami z krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), weryfikacja zgodności zapisów umownych z rzeczywistym przebiegiem transakcji, identyfikacja obowiązków z zakresu cen transferowych, sporządzenie rzetelnych analiz porównawczych lub analiz zgodności z wykorzystaniem danych wewnętrznych lub danych zewnętrznych z profesjonalnych baz danych, sporządzenie kompletnych lokalnych i grupowych dokumentacji cen transferowych, sporządzanie informacji o cenach transferowych na formularzach TPR-C / TPR-P (np. w wariancie najbezpieczniejszym dla klienta, w wariancie najkorzystniejszym lub jako kombinacja różnych wariantów), dopełnienie obowiązków dla restrukturyzacji w cenach transferowych, przygotowanie i weryfikacja polityki cen transferowych w odniesieniu do rzeczywistego / umownego przebiegu transakcji oraz nadzór nad prawidłową implementacją polityki przy ustalaniu cen transferowych na potrzeby bieżących rozliczeń, przeprowadzenie weryfikacji korzyści z tytułu otrzymywanych usług wewnątrzgrupowych tzw. benefit test (w tym m.in. weryfikacja zasadności i rynkowości obciążeń, kompletności zgromadzonych dowodów świadczeń).
 • Asystuje w opracowaniu rozwiązań dla klientów zmierzających do ograniczenia obowiązków z zakresu cen transferowych lub obniżenia kosztów związanych wypełnianiem tych obowiązków np. analiza podejścia do oceny jednorodności transakcji, analiza rozliczeń wewnątrzgrupowych, wdrożenie mechanizmów umożliwiających sporządzenie analiz porównawczych / analiz zgodności na danych wewnętrznych lub dostępnych danych zewnętrznych, wydzielenie usług o niskiej wartości dodanej, weryfikacja zapisów umownych i rzeczywistego przebiegu transakcji, sporządzanie analizy porównawczej z wykorzystaniem globalnych baz danych i międzynarodowej praktyki w sposób akceptowany przez podmioty z różnych krajów (jeden koszt dzielony na kilka krajów).
 • Doradza klientom w planowaniu i asystuje w procesie udzielania odpowiedzi oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli w zakresie cen transferowych oraz postępowań podatkowych.
 • Wspiera klientów w opracowaniu efektywnych modeli rozliczeń w grupach kapitałowych z wykorzystaniem informacji o substancji, różnych profili funkcjonalnych, różnych metod weryfikacji cen transferowych, danych wewnętrznych lub zewnętrznych z różnych baz danych.
 • Aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych w ramach Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów zajmujących się przygotowaniem propozycji zmian do przepisów w zakresie cen transferowych oraz rekomendacji uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Dotychczasowe prace obejmują:
 • metody weryfikacji cen transferowych – uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem m.in. opisów metod i możliwości ich stosowania,
 • informacja o cenach transferowych – przygotowanie informatora TPR w formie pytań i odpowiedzi, aby ograniczyć wątpliwości związane z wypełnieniem i złożeniem odpowiednich informacji na formularzu TPR-C / TPR-P,
 • transakcje finansowe – opracowanie rekomendacji dot. definiowania transakcji finansowych, rozszerzenia stosowalności safe harbour, wskazówek obejmujących przygotowanie analizy porównawczej / analizy zgodności dla takich transakcji finansowych.
 • Oprócz powyższego uczestniczył w projektach obejmujących m.in.:
 • przygotowanie wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych i wsparcie klientów w trakcie kontroli cen transferowych oraz postępowań podatkowych dotyczących: transakcji finansowej, stosowania metody podziału zysku, rozliczeń z podmiotem o różnych profilach funkcjonalnych, konwersji podmiotu o profilu o pełnym ryzyku na podmioty z profilami o niskim ryzyku, rozliczeń wewnątrzgrupowych,
 • weryfikację rozliczeń wewnątrzgrupowych: bazy kosztowej, kluczy alokacji, polityki budżetowania i mechanizmów urealniania budżetowanych wartości, korzyści osiąganych przez beneficjentów usług i dowodów świadczenia usług,
 • opracowanie i implementację procedury identyfikowania powiązań innych niż bezpośrednie kapitałowe,
 • opracowanie procedury weryfikacji rzeczywistego właściciela i transakcji zawieranych z podmiotami z terytoriów i krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe) w celu wykazania dopełnienia należytej staranności,
 • sporządzenie, weryfikację, dostosowanie lokalnych dokumentacji cen transferowych i grupowych dokumentacji cen transferowych w języku polskim lub angielskim,
 • sporządzenie analiz porównawczych (z wykorzystaniem wewnętrznych danych transakcyjnych lub zewnętrznych danych transakcyjnych) lub analiz zgodności dla transakcji finansowych (np. pożyczka / kredyt, emisja obligacji, depozyt, gwarancja / poręczenie, akredytywa stand-by, cash pool) przy wykorzystaniu bazy Bloomberg (obecnie), Royalty Range, Loan Connector, dostępnych lokalnych lub regionalnych danych transakcyjnych, statystyk bankowych, zindywidualizowanych ofert, danych o opłatach,
 • sporządzenie analiz porównawczych lub analiz zgodności dla transakcji usługowych lub towarowych z wykorzystaniem danych wewnętrznych lub danych zewnętrznych z takich baz TP Catalyst / Orbis w wersji globalnej (obecnie), baz danych z umowami (obecnie); danych z lokalnej bazy Quick Analytics, dla podmiotów z różnych branż,
 • sporządzenie analiz porównawczych / analiz zgodności dla transakcji dot. wartości niematerialnych i prawnych: tj. znaków towarowych, know-how, franczyzy, licencji IT, kontraktów i bazy klientów,
 • sporządzenie komentarzy z perspektywy cen transferowych do przygotowanych wycen m.in. znaków towarowych, ZCPu, spółki, części udziałów, akcji, obligacji, wierzytelności, oprogramowania, nieruchomości, środków trwałych,
 • sporządzenie informacji o cenach transferowych na formularzach TPR-C / TPR -P dla różnych transakcji i podmiotów z różnych branż,
 • przygotowanie wzoru oświadczenia kierownika jednostki oraz instrukcji ułatwiającej złożenie,
 • przygotowanie raportów Country-by-Country (CbC-R) i powiadomień Country-by-Country (CbC-P),
 • przygotowanie dokumentacji do transakcji restrukturyzacji (tzw. defense file), identyfikacja potencjału zysku, wsparcie w planowaniu i bieżących ustaleniach dot. restrukturyzacji w cenach transferowych, przygotowanie uzasadnienia zmiany metody weryfikacji cen transferowych,
 • audyt profilu funkcjonalnego i substancji: producent kontraktowy, dystrybutor o niskim ryzyku, pryncypał,
 • przypisanie dochodu do zagranicznego zakładu,
 • przeglądy due diligence w obszarze cen transferowych,
 • przygotowanie uzasadnienia dla podziału dofinansowania pozyskanego na działalność badawczo-rozwojową i rozliczenia,
 • przygotowanie, weryfikacja umów do transakcji wewnątrzgrupowych przy uwzględnieniu strategii i celów stron oraz zgodności z rzeczywistym przebiegiem transakcji,
 • przygotowanie opinii, memorandum, wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w tematyce cen transferowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu cen transferowych (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • okresowa weryfikacja odchyleń rzeczywistych rentowności od wartości planowanych z wykorzystaniem systemu SAP i dodatkowych systemów IT, identyfikacja źródeł odchyleń i proponowanie działań korygujących.