Informacja o danych osobowych

Dbałość o prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez kancelarię Andersen (dalej: „Andersen”) w ramach świadczenia usług. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej pod adresem pl.andersen.com znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.

Andersen przestrzega przepisów i zasad ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Andersen traktuje dane osobowe jako informacje poufne i przetwarza je w sposób bezpieczny, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.    Zbierane dane osobowe

Poniższa informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych.

W relacjach biznesowych (np. jeżeli są Państwo pracownikami Klienta Andersen) Państwa dane zebraliśmy bezpośrednio, a w niektórych sytuacjach przekazał nam je Klient Andersen (najczęściej Państwa pracodawca). W drugim przypadku obejmują one: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe.

2.    Cele i podstawy przetwarzania

Andersen przetwarza Państwa dane osobowe w celach: realizacji usług doradztwa prawnego lub podatkowego, prowadzenia i organizacji odpłatnych szkoleń, prowadzenia i organizacji bezpłatnych webinarów, konferencji lub szkoleń oraz wypełnienia obowiązków prawnych, a niekiedy także w celu przesyłania Państwu zaproszeń i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Andersen (takie jak konferencje czy szkolenia) albo obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

Andersen przetwarza dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim ma to na celu realizację wyżej wymienionych celów oraz pod warunkiem posiadania ważnej podstawy prawnej, którą jest niezbędność tego przetwarzania do – odpowiednio – wykonania umowy, wypełnienia ciążących na Andersen obowiązków prawnych (zwłaszcza podatkowych), realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu opisanego wyżej. W zakresie przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Andersen podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.

3.    Odbiorcy danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych bez uzyskania uprzedniej zgody. Niekiedy Państwa dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom, tj.:

  • Dostawcom usług i rozwiązań dla Andersen: nasze prawidłowe funkcjonowanie, w tym realizacja wiążącej nas z Państwem umowy, wymaga korzystania z różnego rodzaju dostawców usług, w tym umożliwiających korzystanie z poczty elektronicznej. Przed skorzystaniem z usług takich podmiotów weryfikujemy, czy będą one spełniały nasze wymogi dotyczące zabezpieczeń i dawały rękojmię prawidłowego postępowania z informacjami. Dzięki temu Państwa dane pozostaną bezpieczne.
  • Za Państwa zgodą – współpracującym z nami doradcom prawnym i innym podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług (np. tłumacze).

W niektórych przypadkach może dochodzić do transferu Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich sytuacjach odbiorcami danych będą wyłącznie zaufane podmioty, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych stwierdzony decyzją Komisji Europejskiej lub zagwarantowany poprzez zastosowanie innych zabezpieczeń, w tym Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, opublikowanych na jej stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

4.    Jak długo przechowujemy dane osobowe

Andersen przechowuje Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do celu, dla których zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane zostaną bezpowrotnie zniszczone.

Zgodnie z informacją w pkt 2, podstawowym celem przetwarzania jest wykonanie przez Andersen umowy doradztwa prawnego lub podatkowego. W takiej sytuacji okres przechowywania określony został przepisami prawa (w ustawie o radcach prawnych, ustawie – Prawo o adwokaturze, ustawie o doradztwie podatkowym). W zakresie usług doradztwa prawnego okres ten wynosi 10 lat, a w przypadku doradztwa podatkowego lat 5. Upływ okresu należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się dane postępowanie lub zrealizowano usługę.

W przypadku, w którym Państwa dane przetwarzane są w celu przesyłania oznaczonym osobom fizycznym informacji i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Andersen, przechowywane one będą przez okres trzech lat od wysłania ostatniej korespondencji, chyba że cofnięta zostanie zgoda na taki kontakt.

5.    Bezpieczeństwo

Andersen wdrożył odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych i przekazywanych nam informacji. Stosujemy rozwiązania zgodne z najnowszymi standardami i na bieżąco monitorujemy ich skuteczność. W razie ujawnienia podatności dostosujemy naszą działalność, aby zagwarantować odpowiedni stopień poufności.

Ponadto połączenie ze stroną internetową Andersen odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL. Dzięki temu Państwa aktywność jest zabezpieczona przed jej przechwyceniem przez nieuprawnione podmioty.

Nie mamy wpływu na wszystkie otrzymywane od Państwa informacje. Rekomendujemy jednak, aby przekazywane nam dane były odpowiednio zabezpieczone. Podstawowym rozwiązaniem jest szyfrowanie przesyłanych wiadomości, zwłaszcza załączników i przekazywanie klucza dostępu innym kanałem komunikacji.

6.    Prawa osób fizycznych

W Andersen szanujemy Państwa prywatność i gwarantujemy realizację Państwa praw.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych zachęcamy do kontaktu używając niżej wskazanych danych. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), do ich sprostowania bądź uzupełnienia. W przypadkach przewidzianych prawem przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto w zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej oraz uniemożliwi przesyłanie Państwu informacji dotyczących szkoleń i konferencji.

W razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Dane Andersen:

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, skontaktować z nami można się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Szerszych informacji udzielamy także drogą pisemną. Nasze dane znajdują się poniżej.

Dla biura w KatowicachDla biura w Warszawie i Toruniu
Administratorem danych jest: Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k. ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice

Dane kontaktowe:

Email: Magdalena.Patryas@pl.andersen.com

Tel.: +48 (32) 731 68 50

Administratorem danych jest: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k  ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Dane kontaktowe:

Email: Aleksandra.Kalinowska@pl.andersen.com

Tel.: +48 (22) 690 08 88

7.    Zmiany do niniejszej informacji

W razie zmiany wyżej opisanych informacji, Andersen dostosuje niniejszy dokument do nowych okoliczności. Poinformujemy Państwa, jeżeli zmianie ulegnie cel przetwarzania Państwa danych osobowych lub będą one przetwarzane w nowym, innym celu.

8.    Stosowanie

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Andersen wyłącznie w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej, w tym korzystania z formularza kontaktowego oraz wykorzystywania plików cookies, znajdą Państwo w Polityce Prywatności.