Obowiązkowy split payment coraz bliżej

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać znowelizowane regulacje dotyczące metody podzielonej płatności (ang. split payment), wprowadzające jej obowiązkowy charakter w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

Co to jest split payment?

Split payment polega na podziale zapłaty w transakcji na dwie części – jedna część obejmuje cenę netto towarów/usług, a druga podatek VAT należny w związku z transakcją. Cena netto trafia na rachunek bankowy kontrahenta, a część obejmująca podatek VAT na jego specjalne konto VAT.

Podatnik nie może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Mogą one być wykorzystane tylko w określony sposób wskazany w ustawie, m.in.  w celu pokrycia należności publicznoprawnych takich jak podatki dochodowe, akcyza czy cło. Natomiast przekazanie środków z rachunku VAT na inny rachunek bankowy  podatnika wymaga zgody naczelnika US, wydawanej w drodze postanowienia na wniosek.

Obowiązkowy split payment

Split payment nie jest nową regulacją w ustawie o VAT. Przepisy przewidujące dobrowolny split payment obowiązują już bowiem od 1 lipca 2018 r.

Od 1 listopada 2019 r. stosowanie split payment będzie obowiązkowe jeżeli:

  1. transakcja obejmuje towary/usługi wymienione w załączniku 15 do ustawy o VAT;
  2. kwota należności wykazana na fakturze przekracza 15 000 złotych brutto.

Faktura wystawiona w transakcjach objętych split payment musi zawierać oznaczenie „metoda podzielonej płatności”.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że zgodnie z wyjaśnieniami MF, jeżeli faktura opiewa na wartość powyżej 15 000 złotych, a tylko jedna pozycja obejmuje towar wskazany w załączniku nr 15, to podatnik będzie zobowiązany do zapłaty ceny przy zastosowaniu split payment, ale tylko za tę pozycję.

W załączniku nr 15 znalazły się towary i usługi objęte dotychczas rozliczeniem przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. revers charge), czyli tzw. towary wrażliwe takie jak złom, wyroby stalowe, elektronika oraz usługi budowlane. Załącznik nr 15 obejmuje również pozycje rozliczane dotychczas na zasadach ogólnych, m. in. węgiel oraz niektóre części samochodowe.

Sankcje za brak split payment

Ustawodawca w celu zmotywowania podatników do stosowania split payment przewidział sankcje w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, a także odpowiedzialność na gruncie karnoskarbowym.

Na gruncie podatku VAT brak umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”  może skutkować ustaleniem dla wystawcy faktury dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15, wykazanych na tej fakturze. Niemniej jednak, jeżeli pomimo braku adnotacji na fakturze kupujący dokona zapłaty przy zastosowaniu split payment, to możliwość naliczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego  jest wyłączona.

Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie miało także miejsce, jeżeli podatnik nie dokona płatności przy zastosowaniu split payment, pomimo że był do tego zobowiązany. Do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego nie dojdzie, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył cała kwotę podatku wynikającą z faktury.

Na gruncie podatków dochodowych sankcje polegają na niemożności zaliczenia do kosztów podatkowych płatności, jeżeli pomimo zawarcia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, płatność ta została dokonana bez zastosowania tego mechanizmu.

Brak zapłaty w systemie podzielonej płatności stanowi także przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych.

Regulacje w zakresie split payment wejdą w życie od 1 listopada 2019 r., sankcje w podatkach dochodowych zaczną natomiast obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

AUTOR WPISU

Elżbieta Stawarczyk Manager | Doradca podatkowy | Radca prawny, Katowice

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności