Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym po nowemu.

1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej jako: Ustawa). Ustawa ta zlikwidowała Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i powołała w jego miejsce Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ), ale również wprowadził całkowicie elektroniczne postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Oznacza to m.in., że obecnie wierzyciel ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym elektronicznie poprzez KRZ.

Jak to wygląda?

Po pierwsze, aby dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem KRZ trzeba posiadać w nim konto. Konto to jest tożsame z kontem w Portalu Rejestrów Sądowych.

Po uzyskaniu dostępu do KRZ, a konkretniej do części KRZ przeznaczonej dla użytkowników zalogowanych możliwe jest wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia wierzytelności – jest to formularz o numerze 30048.

Co istotne, zgłoszenia wierzytelności dokonuje się do Syndyka jako pozasądowego organu postępowania.

W pierwszej części wniosku należy podać dane nadawcy pisma, tj., osoby składającej pismo. W przypadku zgłoszenia wierzytelności autorem pisma jest wierzyciel, którzy może działać samodzielnie, za pośrednictwem pełnomocnika, kuratora, pełnomocnika kuratora lub innego przedstawiciela ustawowego.

Następnie konieczne jest oznaczenie stron postępowania, tj. wierzyciela i upadłego. Podać należy:

  • imię i nazwisko albo nazwę strony,
  • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotu,
  • firmę, pod którą działa wierzyciel bądź dłużnik będący przedsiębiorcą,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę,
  • adres,
  • NIP, jeżeli strona ma taki numer.

Dodatkowo, w przypadku składania zgłoszenia samodzielnie, wierzyciel podaje w zgłoszeniu identyfikator swojego konta w KRZ. Jeśli natomiast zgłoszenie przygotowuje pełnomocnik wierzyciela, zostawia on to miejsce puste. Identyfikator podaje przy oznaczeniu siebie jako pełnomocnika.

W dalszej części zgłoszenia konieczne jest oznaczenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej. Powinno zostać wskazane:

  • do której z czterech kategorii wierzytelności jest zaliczana,
  • czy wierzytelność ma charakter pieniężny,
  • czy w stosunku do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub przed sądem polubownym,
  • czy wierzytelność została zabezpieczona i ewentualnie w jaki sposób,

Dodatkowo, istnienie wierzytelności wierzyciel powinien potwierdzić dowodami takimi jak np. umowa, faktura, dowód dostawy itp. Przy czym, jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność.

Na koniec konieczne jest wskazanie numeru rachunku bankowego wierzyciela oraz załączenie dodatkowych dokumentów, jak: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (chyba że płatność jest dokonywana za pośrednictwem KRZ).

Ostatnim etapem zgłoszenia wierzytelności są: podpisanie pisma (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) i jego wysyłka.

Wyjątki od zasady

Co do zasady, aby uzyskać zaspokojenie wierzytelności konieczne jest jej zgłoszenie. Niemniej, nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Pojęcie „należności ze stosunku pracy” obejmuje nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także odszkodowania, np. za bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy, zwrot wydatków poniesionych przy świadczeniu pracy, premie czy odprawy.

Podsumowanie

Zmiany wprowadzone Ustawą oceniam pozytywnie. Powinny one wpłynąć na przyspieszenie postępowania oraz jego przejrzystość. Konieczne jest jednak wyeliminowanie zdarzających się błędów w systemie KRZ, wówczas wszystko powinno sprawnie działać.

AUTOR WPISU

Adriana Wydziałkiewicz Manager | Adwokat, Katowice

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności