Estoński CIT od 2021 r. czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

W przyszłym roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadzi nowy system opodatkowania, będący formą ryczałtu od dochodu uzyskanego przez spółki kapitałowe, zwany estońskim CIT. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przepisów, które niedawno zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów, planowane regulacje mają na celu wsparcie podmiotów prowadzących lub planujących prowadzić działalność inwestycyjną i które jednocześnie napotykają trudności ze zdobyciem finansowania zewnętrznego.

Poniżej przedstawiamy główne założenia nowego sytemu opodatkowania. Będzie to system, który ma funkcjonować obok dotychczasowych rozwiązań, a jego wybór będzie opcjonalny.

Nowe zasady rozliczeń podatku

Firmy, które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, ani dokonywać rocznych rozliczeń. Główną korzyścią, a zarazem główną różnicą pomiędzy dotychczasowym podejściem, będzie zapłata podatku dochodowego zasadniczo dopiero w momencie wypłaty zysku do udziałowców.

Jednakże podatnik, który wybierze estoński CIT, będzie musiał się liczyć z utratą w tym czasie prawa do odliczania poniesionej wcześniej straty podatkowej. Będzie mógł ją odejmować od dochodu po wyjściu z tego systemu, o ile strata nie ulegnie już przedawnieniu.

W okresie stosowania estońskiego CIT nie trzeba będzie zgłaszać tej formy opodatkowania jako krajowego schematu podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Podmioty uprawnione do rozliczania podatku na zasadach estońskiego CIT

Nie wszyscy podatnicy CIT będą mogli stosować estoński CIT. Z podatku zryczałtowanego będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne), których łączne przychody z działalności z poprzedniego roku podatkowego lub wartość średnich przychodów z działalności nie przekracza kwoty 50 milionów złotych liczonych z uwzględnieniem kwoty podatku VAT. Dodatkowo, ewentualne przychody z działalności pasywnej (np. z odsetek, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych czy z transakcji z pomiotami powiązanymi, w ramach których nie jest wytworzona wartość dodana pod względem ekonomicznym), będą musiały wynosić mniej niż połowa przychodów ogółem.

Spółka będzie mogła stosować przepisy dotyczące ryczałtu, jeżeli spełnione zostaną przez nią dodatkowo łącznie następujące warunki:

 • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka oraz jej udziałowcy nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu,
 • spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników, którzy jednocześnie nie są jej udziałowcami, ani osobami bliskimi udziałowców,
 • spółka dokonuje odpowiednich nakładów inwestycyjnych.

Spółka, która zastosuje system estoński, będzie mogła korzystać z niego przez 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, 4-tym roku korzystania z rozwiązania, podatnik wciąż będzie spełniał powyżej wskazane kryteria, przy czym przekroczenie przez podatnika progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wykluczy go z systemu estońskiego. Wówczas podatnik będzie musiał zapłacić dodatkowy podatek – domiar wyniesie 5% podstawy określonej przepisami.

Prawa do zastosowania estońskiego CIT nie będą mieli ci, którzy nie spełnią wymienionych warunków, a także m.in. przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, firmy działające w specjalnej strefie ekonomicznej, będące w stanie upadłości lub likwidacji, utworzone w wyniku podziału lub połączenia, a także spółki korzystające z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) lub ulgi IP Box.

Podstawa opodatkowania

Estoński CIT przewiduje nowy sposób obliczania dochodu do opodatkowania. Podstawa opodatkowania będzie oparta na wyniku obliczonym na podstawie prawa bilansowego. Oznacza to zatem odejście od dotychczasowej metody wyliczania dochodu będącego podstawą opodatkowania jako różnicy między przychodami i kosztami uzyskania przychodów na rzecz podatku od wypłaty zysku.

Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT będzie dochód z tytułu:

 • podzielonego zysku,
 • zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,
 • wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • zmiany wartości składników majątku,
 • ukrytych zysków rozumianych jako świadczenia, których beneficjentem jest podmiot powiązany, dotyczących w szczególności pożyczki, darowizn i prezentów czy wydatków na reprezentację oraz zysku przeznaczonego na kapitał zakładowy.

Podstawowa stawka podatku będzie wynosiła:

 • 15% podstawy opodatkowania w stosunku do małych podatników oraz podatników, których wartość średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika;
 • 25% podstawy opodatkowania w stosunku do pozostałych podatników.

Podstawowa stawka podatku będzie mogła zostać obniżona do odpowiednio 10% i 20% pod warunkiem poniesienia odpowiednich nakładów inwestycyjnych.

Konieczność ponoszenia wydatków inwestycyjnych

Firmy, które wybiorą opodatkowanie ryczałtem, będą zobowiązane do dokonywania inwestycji – zwiększania wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu) bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków. Wydatki na wskazane środki trwałe nie będą jednak uznawane za poniesione na cel inwestycyjny, jeżeli będą służyć głównie celom osobistym udziałowców lub członków ich rodzin.

Przepisy będą wymagać wzrostu nakładów w odniesieniu do aktualnej wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych:

 • w okresie dwuletnim – o 15% (jednak nie mniej niż 20 tys. zł) lub
 • w okresie czteroletnim – o 33% (jednak nie mniej niż 50 tys. zł).

Roczna deklaracja

Spółka, która zastosuje przepisy dot. estońskiego CIT, będzie musiała po zakończeniu roku złożyć do urzędu skarbowego deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy, do końca 3-ego miesiąca. Deklaracja ta będzie miała głównie charakter informacyjny, ponieważ płatność podatku nastąpi dopiero przy wypłacie zysku, a więc niezależnie od złożenia deklaracji. W deklaracji trzeba będzie jedynie zawrzeć informację o sumie dochodów osiągniętych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, za który deklaracja będzie składana.

Dodatkowo wspólnicy spółek opodatkowanych estońskim CIT będą zobowiązani do składania co roku (do końca pierwszego miesiąca) oświadczenia, że nie posiadają dodatkowych udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Prostota i przejrzystość?

Pomimo deklaracji Ministerstwa Finansów o planach wprowadzenia prostego rozwiązania podatkowego mającego na celu wspierać innowacyjne spółki, projekt przepisów budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, a sama konstrukcja podatku ryczałtowego wcale nie jest prosta z uwagi na dużą liczbę włączeń i wyjątków, np. przewidziano pięć różnych terminów zapłaty podatku ryczałtowego.

Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem projektowanego rozwiązania w sposób bardziej szczegółowy, prosimy o kontakt.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności