Kolejne obowiązki raportowania o podatkach

W ostatnim czasie na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie o rachunkowości.

Nowelizacja związana jest z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Zmiana dotyczy m.in. obowiązku ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały, co ma na celu ułatwienie wymiany informacji między administracjami podatkowymi krajów członkowskich UE oraz zwiększenie transparentności w raportowaniu podatkowym. Dyrektywa 2021/2101 jest bowiem kolejną odsłoną pakietu dotyczącego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przyjętego przez Komisję Europejską.

Podmioty objęte nowymi obowiązkami

Zgodnie z planowanymi przepisami, nowymi obowiązkami sprawozdawczymi zostaną objęte największe podmioty, które obejmują:

  • przedsiębiorstwa wielonarodowe (prowadzące działalność w kilku krajach) mające siedzibę w UE, których przychody skonsolidowane w każdym z dwóch ostatnich następujących po sobie lat podatkowych przekroczą 750 mln EUR,
  • przedsiębiorstwa wielonarodowe przekraczające ww. próg kwotowy niemające siedziby w UE, ale posiadające w UE średnie i duże jednostki zależne albo oddziały utworzone w UE,
  • przedsiębiorstwa samodzielne, których przychody w dwóch kolejnych latach przekraczają kwotę 750 mln EUR.

Przedsiębiorcy, których będą dotyczyć powyższe kryteria będą publicznie ujawniać sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na poszczególne kraje członkowskie UE oraz dodatkowo w odniesieniu do rajów podatkowych.  W konsekwencji, polska spółka wchodząca w skład międzynarodowej grupy podatkowej oraz spełniająca odpowiednie parametry, będzie zobowiązana do sporządzenia i opublikowania nowego dokumentu. Taki obowiązek nie będzie na niej ciążył, jeśli odpowiednie dane w odpowiedniej formie zostaną opublikowane przez jednostkę  dominującą.

Dane podlegające raportowaniu

Nowe obowiązki raportowe będą obejmować m.in. następujące dane:

  • kwoty podatków należnego i zapłaconego,
  • kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem,
  • kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego,
  • liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat.

Termin wejścia w życie nowych obowiązków

Pierwsze sprawozdanie będzie składane za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. Sprawozdanie będzie składane do Krajowego Rejestru Sądowego do 12 miesiąca od dnia bilansowego oraz udostępniane na stronie internetowej danej jednostki przez okres co najmniej 5 lat. Będzie to więc kolejny dokument, obok informacji o realizowanej strategii podatkowej, który będzie stanowił cześć powszechnie dostępnych i wymaganych przez przepisy informacji korporacyjnych.

Nowością jest też obowiązek nałożony na biegłych rewidentów, którzy będą musieli stwierdzić, czy dana jednostka miała obowiązek złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie o podatku dochodowym, a jeżeli tak, to czy ten obowiązek został dochowany. Nowy obowiązek zacznie obowiązywać od sprawozdania finansowego za 2026 r. oraz następne lata.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności