Nowe regulacje wprowadzone Tarczą Antykryzysową

W minioną sobotę 28 listopada 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (dalej: “Ustawa”)  oraz zmieniająca ją ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z perspektywy pracodawcy oraz przedsiębiorcy. Zmiany weszły w życie z dniem 29 listopada 2020 r.

ASPEKTY DOT. PRAWA PRACY

I. Rozszerzenie definicji niezdolności do pracy warunkującej przyznanie zasiłku chorobowego (art. 8 Ustawy – zmiana art. 6 w ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)

Nowe brzmienie przepisu ma za zadanie potwierdzić, że brak możliwości wykonywania pracy wskutek poddania  się  obowiązkowi  kwarantanny,  izolacji  w  warunkach domowych  albo  izolacji,  o  której  mowa  w  przepisach  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, w związku czym pracownikowi poddającemu się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych lub izolacji przysługują świadczenia tożsame jak za okres choroby.

II. Podwyższenie wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji (art. 15 pkt 5 lit. g Ustawy – zmiana art. 47 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)

Wynagrodzenie osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji zostało podwyższone ze 150% do 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

III. Praca zdalna w czasie kwarantanny (art. 20 ust. 2 – dodanie art. 4h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby  zatrudnione,  poddane  obowiązkowej kwarantannie,  mogą,  za  zgodą  pracodawcy  albo  zatrudniającego,  świadczyć w trybie  pracy  zdalnej  pracę  określoną  w umowie  i otrzymywać  z tego  tytułu wynagrodzenie. Świadczenie pracy powoduje utratę prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

INNE

I. Przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów przez przedsiębiorcę warunkiem uzyskania pomocy publicznej (art. 23 Ustawy)

Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył wskazanych powyżej ograniczeń, nakazów i zakazów, a oświadczenie składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej.

KONTAKT

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności