Nowe rodzaje odpadów objętych monitoringiem SENT

Rozszerzenie rodzajów odpadów wymagających zgłoszenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, monitoringiem SENT zostały objęte nowe rodzaje odpadów, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.

Wymienione w rozporządzeniu odpady, to odpady o kodach:

 • 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13 – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organicznie lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
 • 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organicznie lub inne substancje niebezpiecznie,
 • 08 01 19 – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów
 • 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organicznie lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13 – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15 – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

Wyżej wymienione rozporządzenie obowiązuje od dnia 12 stycznia 2024 r. Od tego momentu podmioty odbierające, a także przewoźnicy odpadów o wyżej wymienionych kodach, są zobowiązani do zgłoszenia przewozu w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu za  pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).

Czym jest system SENT?

System Elektronicznego Nadzoru Transportu to system służący do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych, prowadzony jest przez Krajową Administrację Skarbową. System został wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 obowiązek rejestracji transportu w systemie SENT dotyczy również towarów będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 799, 784, 1648 i 2151), które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1 z późn. zm.)

KONTAKT

Dawid Mielcarski Partner , Katowice

E: dawid.mielcarski@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 191

Igor Suchecki Associate, Katowice

E: igor.suchecki@pl.Andersen.com
T: +48 531 645 409

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności