Nowe ulgi wspierające innowacje, produkcję oraz inwestycje – projekt ustawy już w prekonsultacjach

W dniu 15 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało szeroko zapowiadany projekt zachęt podatkowych w zakresie innowacji, produkcji oraz inwestycji. Aktualnie rozpoczęto proces wstępnej konsultacji zmian w ramach których podatnicy mogą wnosić uwagi do proponowanych rozwiązań. Wprowadzenie proponowanych regulacji planowane jest na 2022 r.

Projektowane zmiany obejmują następujące obszary:

 • zwiększenie wysokości odliczeń w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (B+R),
 • możliwość łącznego stosowania ulgi B+R oraz preferencyjnego opodatkowania w ramach IP Box,
 • wprowadzenie ulgi na robotyzację,
 • wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników,
 • wprowadzenie ulgi na prototypy,
 • preferencje dla podatników PIT inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI),
 • ułatwienie w korzystaniu ze zwolnienia podatkowego przez ASI.

Wysokość odliczeń w ramach ulgi B+R

Obecnie podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć w ramach ulgi B+R 100% kosztów pracowniczych. Od przyszłego roku wszyscy podatnicy korzystający z ulgi będą uprawnieni do odliczenia 200% kosztów pracowniczych.

Ponadto, podmioty posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) będą uprawnione do odliczenia 200% kosztów kwalifikowanych w zakresie kosztów dotyczących uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Obecnie, CBR może odliczyć koszty uzyskania tych praw dodatkowo tylko w wysokości 100%.

Łączne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box

Aktualnie, nie ma możliwości łącznego stosowania regulacji w zakresie ulgi B+R oraz IP Box do tych samych kategorii dochodu. Oznacza to, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania dla celów zastosowania preferencyjnej stawki w wysokości 5% nie uwzględnia się kosztów poniesionych na działalność B+R.

Na gruncie nowych regulacji możliwe będzie jednoczesne korzystanie z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochody z praw własności intelektualnej objętych reżimem IP Box.

Ulga na robotyzację

U podstaw wprowadzenia ulgi leżą dane makroekonomiczne, które wskazują na niski poziom robotyzacji polskich przedsiębiorstw na tle innych państw oraz wyhamowanie rozwoju w zakresie robotyzacji produkcji.

Głównym celem ulgi na robotyzację ma być usprawnienie oraz unowocześnienie procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto, zastosowanie nowoczesnego i zautomatyzowanego sprzętu potencjalnie może zachęcić inwestorów zagranicznych do przeniesienia swoich ośrodków produkcyjnych na teren Polski.

Nowoprojektowane rozwiązanie swoim kształtem przypomina obecnie obowiązującą ulgę B+R. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 50% kosztów poniesionych na robotyzację, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Katalog kosztów objętych ulgą obejmuje m.in. wydatki na:

 • roboty przemysłowe oraz maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy, funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 • maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • urządzenia do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
 • opłaty z tytułu leasingu finansowego powyższych środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania powyższych środków trwałych,
 • nabycie usług szkoleniowych dotyczących powyższych środków trwałych.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga przewiduje możliwość odliczenia przez podatnika (prowadzącego działalność B+R), będącego płatnikiem, zaliczek na podatek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników.
Z rozwiązania skorzystają podatnicy, którzy nie mogli w pełni wykorzystać ulgi B+R.

Możliwość odliczenia obejmie, w szczególności dochody:

 • ze stosunku pracy,
 • z umowy zlecenia,
 • z umowy o dzieło,
 • z praw autorskich

Odliczenie to dotyczy dochodów tych osób, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w miesiącu, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R na podstawie umowy cywilnoprawnej w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Ulga na prototypy

Ulga dotyczy produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, jeżeli powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Jest to kolejne uzupełnienie katalogu odliczeń związanych z działalnością badawczo-rozwojową i ma na celu zachętę do możliwie szybkiego unowocześnia wyrobów oferowanych na rynkach zbytu.

Analogicznie, jak w przypadku ulgi B+R, ulga na prototyp będzie odliczana od podstawy opodatkowania. Wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów oraz nie więcej niż 10% dochodu podatnika.

Ulga umożliwia odliczenie m.in.:

 • kosztów badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu,
 • kosztów weryfikacji technologii środowiskowej,
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV),
 • kosztów wykorzystywanych do uruchomienia produkcji środków trwałych, ich ulepszenia,
 • kosztów materiałów i surowców bezpośrednio związanych z produkcją próbną nowego produktu.

Zachęty dla inwestorów indywidualnych

Projektowana regulacja, wzorowana na rozwiązaniach funkcjonujących we Francji oraz Wielkiej Brytanii, ma na celu zachętę do inwestowania przez osoby fizyczne w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym.

Ulga polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji). Skorzystanie z odliczenia uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania działów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat.

W roku podatkowym podatnik będzie mógł odliczyć maksymalnie 250 tys. zł.

Prawo do preferencji będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawką 17% / 32%) lub podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Ułatwienie w korzystaniu ze zwolnienia podatkowego dla ASI

Proponuje się, aby ASI mogło skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji), jeśli przed zbyciem tych udziałów posiada (nieprzerwanie przez okres 2 lat) nie mniej niż 5% udziałów w kapitale tej spółki. Aktualny próg uprawniający do zastosowania zwolnienia wynosi 10%.

Proponowane rozwiązanie ma na celu aktywizację wehikułów inwestycyjnych poprzez obniżenie progu uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów lub akcji.

Podsumowanie

Liczne zachęty przygotowane przez Ministerstwo Finansów mogą realnie wpływać  obniżenie kosztów prowadzonego rozwoju w przedsiębiorstwie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno obowiązujące, jak i projektowane rozwiązania wymagają ich odpowiedniego wdrożenia celem minimalizacji ryzyka wykrycia ewentualnych nieprawidłowości podczas kontroli.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w identyfikacji oraz wdrażaniu mechanizmów pozwalających na bezpieczne skorzystanie z ulg.

W związku z tym, gdyby byli Państwo zainteresowani otrzymaniem indywidualnych informacji w zakresie możliwości skorzystania z proponowanych udogodnień, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Tomasz Głozowski Senior Consultant, Warszawa

E: tomasz.glozowski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności