Nowelizacja przepisów o fundacji rodzinnej

20 kwietnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera szereg zmian dotyczących fundacji rodzinnych, o których pisaliśmy już wcześniej: https://pl.andersen.com/newsletter/zmiany-w-ustawie-o-fundacji-rodzinnej/.

Kluczowe modyfikacje dotyczą przede wszystkim:

  • Wyłączenia ze zwolnienia z podatku dochodowego niektórych przychodów fundacji rodzinnej. W szczególności chodzi o: przychody z najmu dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem są składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany.
  • Wprowadzenia nowej kategorii świadczeń fundacji rodzinnej – ukrytych zysków, które będą opodatkowane stawką CIT 15%. Przede wszystkim chodzi o: odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją, świadczenia z tytułu niematerialnych, takich jak np. usługi doradcze, księgowe, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego, itp.
  • Wprowadzenia regulacji przewidującej utratę prawa do zwolnienia z CIT przez fundację rodzinną w organizacji np. w przypadku niezgłoszenia fundacji do rejestru fundacji rodzinnych w określonym terminie.

Nowelizacja przepisów dotyczących fundacji rodzinnych wchodzi w życie z dniem 22 maja 2023 roku, czyli tego samego dnia co ustawa wprowadzająca tę instytucję do polskiego porządku prawnego.

Zapraszamy do kontaktu, gdyby byli Państwo zainteresowani opisanymi wyżej zagadnieniami.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności