Zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej

Choć ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (dalej: „Ustawa”) nie weszła jeszcze w życie, to ustawodawca już dostrzegł potrzebę dokonania zmian w jej treści. Przyjęty 9 marca przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”) przewiduje zmiany dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnych. Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych zmian.

Niższa stawka PIT dla świadczeń na rzecz osób z I i II grupy podatkowej

Obecne brzmienie Ustawy przewiduje zwolnienie z PIT świadczeń na rzecz osób z tzw. grupy „zerowej”, czyli najbliższej rodziny fundatora oraz 15% stawkę PIT dla pozostałych świadczeń. Projekt zakłada złagodzenie przepisów w tym zakresie – świadczenia na rzecz osób z I i II grupy podatkowej mają być opodatkowane 10% stawką PIT. Z niższej stawki PIT będą więc mogli skorzystać członkowie dalszej rodziny fundatora, którym nie przysługuje zwolnienie dla grupy zerowej.

Opodatkowanie ukrytych zysków

Projekt wprowadza nową kategorię świadczeń fundacji rodzinnej opodatkowanych CIT – ukryte zyski. Ukryte zyski mają być opodatkowane w taki sam sposób, jak świadczenia na rzecz beneficjenta lub mienie z rozwiązania fundacji rodzinnej (tj. według stawki 15%). Projekt określa katalog czynności, które mają stanowić ukryte zyski – będą to np. wydatki związane z pożyczkami udzielonymi fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z nimi lub z fundacją rodzinną czy świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z nimi lub z fundacją rodzinną z tytułu usług niematerialnych lub opłat za korzystanie z określonych wartości niematerialnych i prawnych.

Wyłączenie ze zwolnienia z CIT niektórych przychodów fundacji rodzinnej

Obecne brzmienie Ustawy przewiduje zwolnienie z CIT przychodów fundacji rodzinnej osiąganych z dozwolonej dla niej działalności gospodarczej. Projekt zakłada brak możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do przychodów osiąganych z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem. Co istotne, do zaistnienia powiązania wystarczające ma być posiadanie 5% udziałów.

Estoński CIT

Projekt zakłada, że osoby fizyczne będące beneficjentem albo fundatorem fundacji rodzinnej będą mogły jednocześnie być wspólnikami spółek opodatkowanych tzw. estońskim CIT. Niezmiennie jednak fundacja rodzinna nie będzie mogła być wspólnikiem spółki korzystającej z estońskiego CIT.

Utrata zwolnienia z CIT

Zgodnie z brzmieniem Projektu, fundacja rodzinna w organizacji ma utracić prawo do zwolnienia z CIT jeżeli nie zostanie zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powstania albo sąd rejestrowy odmówi jej zarejestrowania a postanowienie w tej sprawie stanie się prawomocne. Utrata prawa do zwolnienia ma następować od dnia powstania fundacji rodzinnej w organizacji.

Podsumowanie

Podjęte czynności ustawodawcy wskazują, że ostateczny model funkcjonowania fundacji rodzinnej może jeszcze ulec zmianie. Opisane rozwiązania są w tym momencie na etapie prac parlamentarnych. Projektowane przepisy mają wejść w życie 22 maja 2023 r., tj. w tym samym czasie co przyjęta wcześniej Ustawa.

 

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Rafał Ciołek Partner, Warszawa

E: rafal.ciolek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 61
M: +48 604 496 335

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Bartłomiej Wietrzychowski Senior Associate, Warszawa

E: bartlomiej.wietrzychowski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności