Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS – od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani zgłaszać do ZUS zawierane przez nich umowy o dzieło, w tym umowy, które nie podlegają składkom ZUS. Nowy obowiązek informacyjny został wprowadzony w ramach przepisów tzw. I Tarczy Antykryzysowej (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Nowy obowiązek informacyjny

Nowy obowiązek informacyjny został nałożony na płatników składek ZUS, a także osoby zlecające dzieło nie będące płatnikami. Zgłoszeniu podlegać mają umowy o dzieło z wyjątkiem:

  • umów zawartych z osobą, która pozostaje z zamawiającym w stosunku pracy,
  • umów w ramach których wykonawca wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zgłoszenia umowy o dzieło trzeba będzie dokonać w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wzór odpowiedniego formularza zgłoszeniowego nie jest jeszcze dostępny – ma zostać określony w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Nie wiadomo także, czy zgłoszenie będzie można przesyłać za pośrednictwem programu Płatnik.

Nie jest także do końca jasne, czy nowe obowiązki będą dotyczyć również umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r., gdyż brak jest przepisu przejściowego, który odnosiłby się do tej kwestii. Odczytując literalnie brzmienie przepisów należałoby jednak przyjąć, że nowa regulacja będzie obejmować tylko umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r.

Cel i skutki regulacji

Jak należy się domyślać, głównym celem nowych regulacji jest możliwość skuteczniejszej identyfikacji przez ZUS podmiotów, u których będą mogły zostać przeprowadzone kontrole umów o dzieło. W toku kontroli, w przypadku stwierdzenia, że dana umowa nie spełnia warunków do uznania jej za umowę o dzieło, nastąpi jej przekwalifikowanie na umowę zlecenia lub nawet umowę o pracę – to zaś będzie wiązać się z koniecznością jej właściwego oskładkowania i zapłaty przez zlecającego zaległych składek ZUS.

Warto wspomnieć, że uzyskane przez ZUS informacje, będą mogły być udostępniane Ministrowi Finansów oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej, a to może mieć także wpływ na przebieg i częstotliwość kontroli podatkowych.

Najbardziej narażonymi na niekorzystne następstwa nowych przepisów będą branże, w których szczególnie chętnie korzysta się z umów o dzieło jako formy współpracy. Przykładowo, mogą to być branża medialna, reklamowa, IT, czy też inne, które opierają się na działalności kreatywnej.

Jakie działania należy podjąć?

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do przygotowania się z wyprzedzeniem do nowych obowiązków informacyjnych. Warto w tym celu dokonać analizy zawieranych umów o dzieło, w szczególności poprzez:

  • analizę treści umów oraz charakteru wykonywanych na ich podstawie prac – pod kątem tego, czy spełniają one warunki określone dla umów o dzieło,
  • wprowadzenie ewentualnych zmian w treści umów lub w organizacji pracy – tak, by zminimalizować ryzyko przekwalifikowania danej umowy o dzieło.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności