Planowe zmiany właściwości urzędów skarbowych – najwięksi podatnicy, WHT i MDR

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 18 i 19 listopada 2020 r. opublikowano projekty zmiany rozporządzeń, których skutkiem będzie utworzenie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym. Urząd ten będzie dedykowany dla grup kapitałowych, spółek wchodzących w ich skład oraz tzw. podmiotów kluczowych. W konsekwencji, obsługą największych firm w Polsce będzie zajmował się scentralizowany urząd skarbowy, który powstanie na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiana właściwość urzędu skarbowego na urząd o charakterze centralnym obejmie:

 • Podatników, których przychody/obroty przekroczyły 50 mln euro,
 • Banki państwowe oraz krajowe działające w formie spółek akcyjnych,
 • Krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,
 • Podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
 • Spółki, których akcje są notowane na giełdzie.

Będzie również 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach, do których będą przypisani podatnicy o przychodach przekraczających równowartość 3 mln EUR (zamiast dotychczasowych 5 mln EUR). Zmiana dotyczy również podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ustalenie obowiązku zmiany urzędu odbywa się w takim przypadku na podstawie danych za rok podatkowy, który zakończył się w 2019 r.

Ponadto, projektowane regulacje przewidują zmianę właściwości urzędów skarbowych dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, które będzie obsługiwać II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Planowana jest również zmiana właściwości urzędów skarbowych w zakresie podatku u źródła. W praktyce, zadania te będą realizowane przez jeden organ tj. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Proces legislacyjny można monitorować za pośrednictwem strony Rządowego Centrum Legislacji:

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – link do projektu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych – link do projektu.

Skutki dla podatników i płatników

Największe podmioty rozliczające się dotychczas w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych na terenie całego kraju będą obsługiwane przez jeden scentralizowany urząd, który będzie odpowiedzialny m.in. za  weryfikację rozliczeń podatkowych w zakresie VAT i CIT, akceptowanie wypłat deklarowanych zwrotów podatku VAT,  prowadzenie kontroli oraz postępowań podatkowych (również w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty), jak również postępowań karnoskarbowych.

Konsekwencją takiej zmiany może być zmiana podejścia nowego organu podatkowego w zakresie niektórych aspektów rozliczeń podatników. Wynika to z faktu, iż celem przepisów jest ustrukturyzowanie niejednolitej praktyki organów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia względem tzw. kluczowych podatników.

Natomiast, przejęcie przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie kompetencji w zakresie rozstrzygania spraw związanych z poborem podatku u źródła, przy licznych kontrowersjach dotyczących stosowania tych przepisów, może spowodować dodatkowe komplikacje w tym zakresie.

Należy więc spodziewać się, że w związku z procesem ujednolicania polityki podatkowej może dojść do wzmożonej aktywności kontrolnej ze strony organów podatkowych.

Zmiana właściwości w sprawach MDR

Kolejny projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający właściwość organu w sprawach związanych z raportowaniem schematów podatkowych został opublikowany w dniu 27 listopada 2020 r.

Zgodnie z projektem Szef Krajowej Administracji Skarbowej upoważni Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań KAS we wskazanych sprawach dotyczących:

 • nadawania numeru schematu podatkowego (NSP),
 • nadawania numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT),
 • przekazywania potwierdzenia nadania NSP,
 • zwracania się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści,
 • wydawania postanowienia o odmowie nadania NSP,
 • wydawania postanowienia o unieważnieniu NSP,
 • pozostawiania informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia,
 • doręczania potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism,
 • wydawania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania NSP,
 • wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie nadania NSP.

W praktyce,  zmianie nie ulegnie adresat składanych MDR-1, 2, 3, 4 – informacje te nadal trzeba będzie raportować do Szefa KAS, jednakże późniejsza obsługa zgłoszonej informacji będzie dokonywana przez Organ w Olsztynie.

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w uzasadnieniu do projektu,  zmiana ma celu sprawniejsze nadawanie numerów NSP oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Zgodnie z aktualną wersją projektu, nowe zasady wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

Ewentualne zmiany treści Rozporządzenia będzie można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji – link do projektu.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem projektowanych regulacji zapraszamy serdecznie do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności