Projekt zmian w podatku akcyzowym

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się uaktualniony projekt ustawy o zmianie m. in. ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722).

Data wejścia w życie nie jest znana – w projekcie za datę wejścia w życie przyjęto 1 września 2020 r., jednak nawet urzędnicy Ministerstwa Finansów odpowiedzialni za projekt nie są w stanie potwierdzić, kiedy projekt trafi do Sejmu. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian.

1. Zmiana definicji „terytorium państwa członkowskiego”

Włoska gmina Campione d’Italia i włoskie wody jeziora Lugano mają zostać uznane za terytorium państw członkowskich. Zmiana wynika z transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2019/475, której termin upłynął 31 grudnia 2019 r.

2. Wprowadzenie możliwości dokonania zmiany decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej (WIA):

 • wprowadzenie możliwości zmiany decyzji wydanej w sprawie WIA z urzędu lub na wniosek (w określonych sytuacjach),
 • rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana (od momentu, gdy decyzja staje się ostateczna),
 • WIA będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania (okres ważności będzie mógł być przedłużany),
 • obowiązek posiadania przez wnioskodawcę dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości określonego wyrobu akcyzowego z wyrobem stanowiącym podstawę do wydania WIA po dacie jej wydania,
 • zmiana kręgu podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIA,
 • utrata ważności WIA będzie następować z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna (usunięcie z przepisów możliwości stosowania WIA przez 6 miesięcy od dnia utraty jej ważności),
 • zmiana zakresu danych publikowanych w BIP w związku z wydaną WIA.

3. Zmiany w zakresie opodatkowania suszu tytoniowego:

 • wprowadzenie do ustawy definicji producenta surowca tytoniowego,
 • wprowadzenie możliwości wyłączenia z opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania suszu tytoniowego przez organizację producentów suszu tytoniowego, wpisaną do rejestru organizacji producentów na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (rozwiązanie takie funkcjonuje już w odniesieniu do grup producentów rolnych),
 • uszczegółowienie i rozszerzenie informacji aktualnie przekazywanych przez pośredniczące podmioty tytoniowe oraz podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

4. Rozszerzenie katalogu przesłanek: odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz odmowy dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru:

 • rozszerzenie katalogów polega na dodaniu do nich sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację o tym, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych, lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne,
 • przesłanka zagrożenia ważnego interesu publicznego znajdzie zastosowanie w odniesieniu do nowych sytuacji (np. wykreślenie podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych czy cofnięcie zezwolenia akcyzowego).

5. W określonych okolicznościach, nieostateczne decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia akcyzowego będą natychmiast wykonalne – co będzie skutkować koniecznością natychmiastowego zaprzestania działalności przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie.

6. Zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych:

 • opodatkowanie akcyzą czynności dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym w kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy oraz nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony,
 • obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy,
 • deklaracje związane z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych, będzie należało składać w formie elektronicznej (wyjątek – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

7. Rejestracja podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50% objętości:

 • obowiązek prowadzenia przez sprzedawców rejestru nabywców wyrobów (bez względu na kod CN), które w swym składzie zawierają alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości – skażony określonymi substancjami, gdy sprzedaż ww. wyrobów jest dokonywana w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowej łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów.

8. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej, rezygnacja z określania wzoru ewidencji oraz niektórych dokumentacji akcyzowych od dnia 1 stycznia 2022 r.:

 • wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w art. 138a-138l i art. 138o ustawy w formie elektronicznej od 1 stycznia 2022 r.
 • rezygnacja z określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących piwa lub wina (karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego).

9. Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2021 r. (wyjątek – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

10. Wprowadzenie obowiązku składania przez określone grupy podatników deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy (wyjątek – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

11. Dostosowanie wzoru na obliczenie kwoty zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej

 • obowiązujący wzór dotyczący obliczenia kwoty zwrotu części zapłaconej akcyzy uwzględnia wartość akcyzy w nieaktualnej stawce 20 zł od megawatogodziny (obecnie stawka wynosi 5 zł/MWh) – co znacząco wpływa na wysokość zwrotu,
 • zdecydowano się na wprowadzenie przepisów przejściowych również w odniesieniu do postępowań w zakresie zwrotu akcyzy za 2019 r.,
 • w celu aktualizacji i uelastycznienia powyższego wzoru na okoliczność kolejnych zmian stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej, zamiast stałej liczby we wzorze wprowadzona zostanie zmienna „S” odpowiadająca stawce podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Omawiany projekt ustawy nadal nie trafił do Sejmu. Powyższe regulacje mogą zatem ulec zmianie.

Jeśli którakolwiek z planowanych zmian budzi Państwa wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności