Projekt zmian w przepisach dot. KSeF

W dniu 3 kwietnia 2024 r. na stronie Ministerstwa Finansów poświęconej konsultacjom KSeF  udostępniony został szereg dokumentów dot. Krajowego Systemu E-faktur – w tym „projekt rozwiązań prawnych obligatoryjnego KSeF”. Dokument zawiera szereg proponowanych zmian (w tym zmian regulacyjnych) w tym zakresie.

Terminy

Termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF będzie udostępniony na przełomie kwietnia i maja 2024 r. po zakończeniu audytu technologicznego.

Brak etapowości przy wdrożeniu KSeF

KSeF dla podatników VAT czynnych i zwolnionych wejdzie w jednym terminie (rezygnacja z fazowania obowiązku). Odroczone zostaną za to:

  • obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach (zarówno zwykłych jak i tych dokonywanych w mechanizmie podzielonej płatności).
  • sankcje za niestosowanie KSeF mimo obowiązku.
  • terminy związane z wystawianiem faktur przy użyciu kas rejestrujących.

Dobrowolny tryb offline

W „tryb offline” w KSeF będzie można wejść dobrowolnie. Uwagę zwraca jednak uzasadnienie zmiany, które sugeruje, że taka możliwość może być dostępna tylko w początkowym okresie  wdrożenia KSeF.

Zgodnie z zapowiedziami, faktury takie będą musiały być również oznaczane stosownymi kodami QR. Nie zdecydowano się także na usunięcie pułapki sankcyjnej (np. podatnik, który ustawowo ma czas do 15 maja na wystawienie faktury VAT ale zdecyduje się wejść w tryb offline 15 kwietnia może dostać sankcję za wystawianie faktur poza KSeF jeżeli 16 kwietnia dokument nie trafi do systemu).

Faktury B2C w KSeF

Faktury B2C będą mogły być wystawiane przy użyciu KSeF. Podatnicy, korzystając z tej możliwości, będą wtedy jednak musieli oznaczyć taką fakturę kodem QR oraz zapewnić do niej dostęp kupującym w ramach tzw. „dostęp anonimowego”.

Samoidentyfikacja

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami sprzedawca nie będzie miał obowiązku analizowania czy nabywający jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym. Ponadto w przepisach o podatkach dochodowych wprowadzone zostaną zmiany na mocy których do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć wydatków wynikających z faktur, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz
  • nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

Równocześnie, od powyższej zasady przewidziano szereg wyjątków gdyż przepisy te nie dotyczą:

  • kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • faktur dokumentujących wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie jeżeli wydatki te nie są ponoszone wyłącznie na działalność gospodarczą,
  • faktur dokumentujących koszty podróży służbowej wystawionych na imię i nazwisko pracownika lub osoby współpracującej.

Załączniki

Powstanie załącznik do faktur wystawionych w KSeF, który będzie mógł być dodawany do faktur dokumentujących informację o dostawach paliwa na stacjach paliw i stacjach gazu płynnego za dany okres lub dostawy mediów i świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Co istotne, zgodnie z treścią nowelizowanego przepisu art. 145l ustawy o VAT, załącznik będzie miał zastosowanie jedynie w przypadku, gdy „faktury te dokumentują czynności o złożonej liczbie danych w zakresie jednostek miary i ilości (liczby) dostarczanych towarów lub wykonywanych usług, cen jednostkowych towarów lub usług bez kwot podatku (cen jednostkowych netto)”.,

Certyfikaty wystawcy do kodów QR

Zostanie udostępniona techniczna możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz pobierania certyfikatów wystawcy w celu w celu opatrzenia faktury kodem QR.

Co więcej na stronie biuletynu Informacji Publicznej udostępnione zostanie, z odpowiednim wyprzedzeniem (kilkumiesięcznym), oprogramowanie interfejsowe, które pozwoli na techniczne przeprowadzenie takiego zabiegu.

Faktury małej wartości poza KSeF

Wyłączając podatników, którzy będą wystawiać faktury przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca planuje pozostawić niewielkim podatnikom możliwość wystawiania faktur w formie papierowej lub elektronicznej nawet po wejściu w życie KSeF.

Możliwość ta ograniczona będzie do faktur podatnika, które nie przekraczają wartości 450 zł oraz których suma w danym miesiącu nie przekracza 10 000 zł (już pierwsza faktura powyżej tego limitu będzie musiała zostać wystawiona w KSeF).

e-WIS zmiany w terminie

Równolegle ze zmianami dot. KSeF procedowane były również zmiany w zakresie WIS, WIP oraz WIA. W życie weszły już zmiany, na mocy których pisma te w pierwszych instancjach były składane droga elektroniczną. Od 1 lipca 2024 r.  podobne traktowanie miało być również dla spraw w drugiej instancji (również w zakresie WIT, dla których pierwsza instancja była obsługiwana elektronicznie już wcześniej).

Ze względu na konieczność dostosowania systemów KAS zmiana ta ma zostać przesunięta na 1 lipca 2025 r.

Obowiązki agentów rozliczeniowych

Zaproponowano likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi (planowo miał on wejść w życie 1 stycznia 2025 r.). W zamian pozostaje jednak raportowanie zastępcze przez agentów rozliczeniowych. Przedstawione zostały też stosowne zmiany w ustawie o KAS.

***

Zgodnie z zapowiedziami w trakcie konsultacji należy spodziewać się, że proponowane przepisy zostaną w trybie przyspieszonym skonsultowane z podatnikami aby przed 1 lipca 2024 r. podpisana została nowa, ostateczna wersja nowelizacji ustawy o VAT.

O wszelkich zmianach – jak zwykle – będziemy Państwa informować na bieżąco.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Karol Sitek Manager, Warszawa

E: karol.sitek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Tomasz Dereszewski Manager, Warszawa

E: tomasz.dereszewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności