SLIM VAT 3 – kolejne uproszczenia w rozliczeniach VAT?

8 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w ustawie o podatku VAT oraz  w niektórych innych ustawach (tzw. SLIM VAT 3).

Projekt ten został jednocześnie skierowany do konsultacji publicznych, w ramach których uwagi można zgłaszać do 26 sierpnia 2022 r.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych propozycji zmian.

Zwiększenie limitu sprzedaży dla małego podatnika

Projekt przewiduje podwyższenie do 2 mln euro brutto (obecnie 1.2 mln euro) limitu sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Status małego podatnika umożliwia natomiast zarówno stosowanie kasowej metody rozliczania VAT, jak i kwartalne składanie JPK_VAT.

Złagodzenie sankcji VAT w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-935/19

W wyroku w sprawie C-935/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania VAT). Zdaniem TSUE obecny kształt przepisów wymusza automatyczne stosowanie sankcji VAT i uniemożliwia jej indywidualizację (dostosowanie do okoliczności danej sprawy). Więcej o tym wyroku TSUE pisaliśmy w naszym newsletterze.

Proponowane zmiany umożliwią organom podatkowym nakładającym sankcję VAT, wymierzenie jej wysokości w sposób uwzględniający m.in. okoliczności sprawy, charakter, wagę i częstotliwość naruszenia, kwotę nieprawidłowości, czy działania podjęte przez samego podatnika w celu usunięcia nieprawidłowości.

W praktyce zmiana ma polegać na tym, że sankcja VAT będzie wymierzana w wysokości do 30, 20 lub 15% kwoty odpowiadającej kwocie nieprawidłowości w rozliczeniu VAT. Zmiany nie dotykają natomiast sankcji 100%.

Zmiany w zakresie wiążących informacji

Właściwość jednego organu

Zgodnie z planowanymi zmianami organem właściwym do wydawania, a także rozpatrywania odwołań w sprawach wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) będzie jeden i ten sam organ, czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Zmiany dotyczące WIS

W przypadku WIS zlikwidowana ma zostać opłata za wydanie tego dokumentu (40 zł). Pozostanie jednak obowiązek wnoszenia opłat z tytułu przeprowadzanych badań lub analiz.

Co więcej, z wnioskiem o WIS będą mogli wystąpić także:

  • podmiot publiczny – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz
  • zamawiający w rozumieniu przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Z nowych przepisów wprost wynikało będzie także, że WIS wiąże organy podatkowe i podatnika.

Rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy rozliczaniu VAT naliczonego z tytułu WNT

Projektowane przepisy zakładają również rezygnację z wymogu otrzymania faktury dokumentującej WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, w celu odliczania podatku naliczonego z tytułu tego nabycia. Powyższe oznacza, iż podatek naliczony i należny z tytułu WNT będzie rozliczany w tym samym okresie rozliczeniowym, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Zasady dotyczące stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących

Projekt zakłada uregulowanie zasady stosowania kursu przeliczeniowego przy korekcie podstawy opodatkowania. Zarówno przy korekcie zmniejszającej (in minus), jak i przy korekcie zwiększającej (in plus) stosowany będzie co do zasady kurs z faktury pierwotnej. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 października 2021 r., zastosuje go również przy wystawianiu faktury korygującej pierwotne rozliczenie.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik wystawi zbiorczą fakturę korygującą, nie będzie zobowiązany stosować pierwotnego kursu w odniesieniu do każdej z korygowanych transakcji – wówczas zastosuje jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji. Przeliczenie zostanie dokonane według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (odpowiednio podatnik będzie mógł zastosować kurs średni EBC).

Projekt przewiduje analogiczne rozwiązanie dla podatnika-nabywcy, będącego podatnikiem z tytułu danej transakcji (WNT, import usług, nabycie towarów w Polsce od zagranicznego podatnika), otrzymującego opust lub obniżkę ceny od kontrahenta, który wystawi na jego rzecz zbiorczą fakturę korygującą.

Zmiany dotyczące ustalania proporcji

Nowe przepisy przewidują, że podatnicy:

  • którzy nie osiągnęli w poprzednim roku podatkowym obrotu, lub których obrót był niższy niż 30 tys. zł (w przypadku proporcji) albo
  • którzy rozpoczynają w danym roku działalność gospodarczą albo którzy uznają swój prewspółczynnik za niereprezentatywny (w przypadku prewspółczynnika)

nie będą zobowiązani do uzgadniania z organem podatkowym prognozy proporcji odliczenia lub prognozy prewspółczynnika. W to miejsce zostanie wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej przez podatnika proporcji lub prewspółczynniku, co powinno uczynić cały proces mniej formalnym.

Ponadto, podwyższona z 500 zł do 10.000 zł ma zostać kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja wynosi 100% w sytuacji, gdy obliczona przez podatnika proporcja przekroczyła u niego 98%.

Projekt przewiduje także fakultatywną możliwość rezygnacji z korekty po zakończonym roku podatkowym w przypadku gdy:

  • różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 pkt % (wydaje się, że wyłącznie w przypadku gdy proporcja ostateczna będzie wyższa niż proporcja wstępna),
  • proporcja ostateczna będzie niższa niż wstępna (o nie więcej niż wspomniane 2 pkt %), o ile podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekroczy 10 tys. zł.

Inne zmiany

  • Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnika będzie można przeznaczyć na zapłatę innych podatków, np. od sprzedaży detalicznej, tzw. cukrowego, tonażowego, czy od tzw. małpek.
  • Zwolnienie z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi zostanie rozszerzone i obejmie także fundusze inwestycyjne, którymi zarządzanie podlega zwolnieniu z VAT w innych krajach członkowskich UE.

Obecnie projekt jest na etapie opiniowania. Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności