SLIM VAT. Ustawa przeszła bez poprawek Senatu.

16 grudnia 2020 r. (środa) Senat przyjął bez poprawek ustawę z 27 listopada 2020 r. o tzw. SLIM VAT. Ustawa teraz zostanie przekazana do podpisu Prezydenta.

Jak wstępnie informowaliśmy w lipcowym alercie, ustawa wprowadza zmiany w czterech obszarach:

  • Fakturowanie,
  • Zastosowanie stawki 0% dla zaliczek w eksporcie,
  • Wspólny kurs wymiany walut dla VAT i CIT,
  • Korzyści finansowe wynikające ze zmiany wybranych zasad opodatkowania lub odliczenia.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany w odniesieniu do każdego z powyższych aspektów:

Fakturowanie

Faktury korygujące in minus

Sprzedawca nie będzie musiał czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Obniżenia podstawy opodatkowania będzie należało dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym sprzedawca wystawił fakturę korygującą in minus pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej, że uzgodnił z nabywcą nowe warunki transakcji.

Do takiej dokumentacji zaliczać się będą m.in. dokumenty handlowe (w tym aneksy do umów), korespondencja handlowa, czy dowody zapłaty, które będą potwierdzać, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe warunki transakcji.

Co istotne, przedsiębiorcy będą mogli stosować dotychczasowe rozwiązania bazujące na obowiązku otrzymania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej do końca 2021 r. pod warunkiem, że wybór stosowania dotychczasowych rozwiązań zostanie uzgodniony z kontrahentem na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Rezygnacja z wyboru dotychczasowych rozwiązań będzie możliwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru.

Faktury korygujące in plus

Korekty in plus będą dokonywane w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Rozwiązanie to potwierdza dotychczasową praktykę, która wynikała z interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zwiększenie podstawy opodatkowania nastąpi nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje. Powyższe rozwiązanie stosowane będzie również dla WNT.

W przypadku faktur korygujących (zarówno „in minus”, jak i „in plus”) wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. i nierozliczonych przed tą datą, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Zastosowanie stawki 0% dla zaliczek w eksporcie

Nowelizacja wprowadza wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zastosowania stawki 0 % przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 do 6 miesięcy. Oznacza to, że po otrzymaniu zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów, podatnicy będą mogli zastosować stawkę 0% dla eksportu towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, pod warunkiem, że:

  • wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz
  • podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem MF, wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów i rozwiąże problem dostaw długoterminowych.

Wspólny kurs wymiany walut dla VAT i CIT/PIT

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, podatnicy będą mogli wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Wybór wskazanego rozwiązania jest dobrowolny – podatnicy będą mogli również przeliczać kursy na starych zasadach.

Po wyborze opcji spójnego kursu walut, podatnicy będą obowiązani do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym dokonano wyboru.

Korzyści finansowe

Termin odliczenia podatku VAT

Znowelizowane przepisy wprowadzają wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco przy rozliczeniach miesięcznych łącznie do 4 okresów rozliczeniowych (dotychczas obowiązywała zasada rozliczania do trzech okresów rozliczeniowych). Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie w dalszym ciągu będą mogli odliczyć VAT naliczony „na bieżąco” w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych

Prezenty

Zmianie uległa również wartość jednostkowej ceny prezentu małej wartości bez obowiązku prowadzenia ewidencji polegająca na zwiększeniu wartości z 10 zł do 20 zł. Bez zmian natomiast pozostaje wartość roczna 100 zł w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji.

Usługi noclegowe

W przypadku usług noclegowych, zmiana polega na umożliwieniu odliczania VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odprzedaży (tj. w związku refakturą usługi). Pozostałe nabycie usług noclegowych tj. w przypadku nabycia przez podatnika do celów jego działalności, nadal nie będzie generowało prawa do odliczenia.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności