Ustawa o ochronie sygnalistów trafi do Senatu

W czwartek 23 maja 2024 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Projektem zajmie się teraz Senat. Nowe regulacje mają na celu wprowadzenie standardów z zakresu ochrony sygnalistów określone w Dyrektywie Unijnej 2019/1937 – Polska jest spóźniona z jej wdrożeniem ponad 2 lata.

Wprowadzone zmiany

Do projektu ustawy o ochronie sygnalistów Sejm zdecydował się wprowadzić szereg poprawek, doprecyzowujących dotychczasowe brzmienie projektowanej ustawy:

  • W definicji działań odwetowych zdecydowano się na zmianę wyrazu „niezasadne” na „bezpodstawne” użytych w kontekście inicjowania postępowań przeciwko sygnaliście.
  • Zmodyfikowano definicję osoby powiązanej z sygnalistą przez zmianę sformułowania „członka rodziny sygnalisty” na „osobę najbliższą sygnalisty” w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
  • Przeformułowano definicję postępowania prawnego poprzez wskazanie, że należy przez nie rozumieć m.in. postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
  • Doprecyzowano, że sygnalistą jest m.in. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub doradcy.
  • Skrócono brzmienie przepisu wskazującego, do kogo można stosować ustawę, poprzez zamianę sformułowania „lub już po ustaniu takiego stosunku pracy” na „lub już po ich ustaniu”.
  • Rozszerzono katalog określający, w jakich przypadkach nie stosuje się przepisów ustawy poprzez dodanie, że dotyczy to również „innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego”.
  • Doprecyzowano termin dla Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wskazując termin 7 dni od przyjęcia zgłoszenia w miejsce 7 dni od jego otrzymania.

Coraz mniej czasu na wdrożenie regulacji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości 40 000 euro dziennie, licząc od dnia ogłoszenia wyroku do chwili przyjęcia regulacji, a także do uiszczenia dodatkowej wpłaty 7 000 000 euro ryczałtu Komisji Europejskiej jako środek zapobiegania analogicznym naruszeniem prawa Unii w przyszłości.
Mając na uwadze nałożoną karę można się spodziewać, że prace nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów zostaną wkrótce zakończone. Z perspektywy przedsiębiorców będzie to oznaczało obowiązek wdrożenia nowych procedur i procesów gwarantujących ochronę sygnalistów.
Przypominamy, że nowe regulacje dotyczące ochrony sygnalistów wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Tym samym przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na wdrożenie oraz odpowiednie przygotowanie się w swoich organizacjach do planowanych zmian.

Zachęcamy więc Państwa do kontaktu z ekspertami Andersen w zakresie udzielenia wsparcia w procesie adaptacji do wprowadzanych rozwiązań i pomocy w przygotowaniu odpowiednich procedur.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Magdalena Kuczyńska Manager, Toruń

E: magdalena.kuczynska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności