Zbliża się termin na złożenie informacji o zmianie urzędu skarbowego w 2023 r.

Do dnia 17 października 2022 r. należy wysłać pisemne zawiadomienie do dotychczasowego urzędu skarbowego w sprawie zmiany właściwości miejscowej w 2023 r. Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (dalej jako: „Rozporządzenie”) i dotyczy m.in.:

  • podatników i płatników, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w kwocie przekraczającej 3 mln euro – wówczas urzędem właściwym stanie się wyspecjalizowany urząd skarbowy określony w załączniku do Rozporządzenia,
  • podatników i płatników, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w kwocie przekraczającej 50 mln euro – wówczas urzędem właściwym stanie się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.

Zaliczenie do danej kategorii dla ww. podmiotów nastąpi z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie sprawozdania finansowego za 2021 r. Natomiast wyłączenie z danej kategorii z dniem 1 stycznia 2023 r. zostanie dokonane na podstawie sprawozdań finansowych za 2021 r. oraz 2020 r. – zmiana nastąpi w przypadku niespełnienia limitu przychodowego przez dwa lata. Celem ustalenia czy został przekroczony limit przychodów określony w Rozporządzeniu kwotę wyrażoną w euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego, w którym uzyskano przychody podlegające badaniu.

Przepisy nie przewidują specjalnej formy dla pisemnego zawiadomienia.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w weryfikacji obowiązków nałożonych Rozporządzeniem lub przygotowaniem przedmiotowego zawiadomienia serdecznie zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności