Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur po konsultacjach publicznych

O projekcie w sprawie faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pisaliśmy już TU. Wskutek uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych, 4 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu ustawy. Tego samego dnia opublikowano również projekt aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz załącznik do rozporządzenia – zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur (ZAW-FA).

Przesunięcie terminu wejścia w życie na 1 stycznia 2022 r.

Wbrew poprzednim zapowiedziom, przepisy o KSeF mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wprowadzone rozwiązanie w zakresie faktur ustrukturyzowanych będzie miało charakter fakultatywny – podatnicy nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur za pomocą KSeF.

 Najistotniejsze zmiany w zakresie faktur ustrukturyzowanych:

  • Zmiana definicji faktury ustrukturyzowanej

Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu, faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. Usunięto zapisy stanowiące, że faktura ustrukturyzowana jest rodzajem faktury elektronicznej.

  • Dzień wystawienia / otrzymania faktury ustrukturyzowanej

Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Taka faktura będzie uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia przez ten system numeru identyfikującego tę fakturę. 

  • Akceptacja faktury ustrukturyzowanej przed odbiorcę

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy. W przypadku braku akceptacji odbiorcy na otrzymanie faktury przy użyciu KSeF, faktura ustrukturyzowana będzie mogła być przesłana temu podmiotowi w uzgodnionej z nim postaci (np. wydruk).

  • Moment obniżenia VAT należnego i naliczonego przy fakturach korygujących in minus wystawianych w KSeF

W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że jeżeli wystawca faktury nie otrzyma akceptacji nabywcy na otrzymywanie faktur w systemie KSeF, nie wpłynie to na zasady korekty podatku należnego u wystawcy faktury korygującej. W takim przypadku wystawca nadal będzie posiadał prawo do korekty podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą in minus w systemie KSeF. Natomiast u nabywcy, zastosowanie będą miały przepisy ogólne przewidziane w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

  • Korekta faktury ustrukturyzowanej

Fakturę ustrukturyzowaną będzie można skorygować wyłącznie w postaci faktury korekty w formie ustrukturyzowanej. Ponadto, przy wystawianiu faktur korygujących fakturę ustrukturyzowaną wystawca będzie miał obowiązek zamieszczenia na niej numeru identyfikującego w KSeF fakturę pierwotną. W uzasadnieniu do nowego projektu ustawy wskazano ponadto, że numer identyfikujący fakturę w KSeF będzie miał charakter systemowy i nie należy go utożsamiać ze standardowym numerem faktury, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  • Ponadto, zgodnie z uzasadnieniem nowego projektu ustawy, w systemie KSeF nie będzie możliwości wystawiania faktur VAT RR, ani faktur pro forma.

Zmiany dotyczące faktur wystawionych w każdej formie

W omawianym projekcie ustawy uwzględniono również zmiany dotyczące wystawiania faktur tradycyjnych, zarówno papierowych, jak i elektronicznych.  Zmiany dotyczą przede wszystkim faktur korygujących oraz terminów na wystawienie faktury.

  • Termin wystawiania faktury

Zgodnie z nowym brzmieniem projektu ustawy podatnicy będą mogli wystawiać faktury nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem (przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi) całości lub części zapłaty. W świetle obecnie obowiązujących przepisów faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem wskazanych czynności, zatem jest to znaczne wydłużenie obecnie obowiązującego terminu. Proponowany przepis dotyczy faktur wystawionych zarówno w formie tradycyjnej (papierowej, elektronicznej) jak i faktur wystawionych w postaci ustrukturyzowanej.”

  • Faktura korygująca

Zgodnie z nowym projektem ustawy wystawcy faktur nie będą mieli obowiązku umieszczania na fakturze korygującej m.in. wyrazów „faktura korygująca” albo „korekta” oraz przyczyny korekty. W przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny faktura korygująca będzie mogła nie zawierać daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty oraz nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.

Rozporządzenie ws KSeF

W projekcie rozporządzenia określono rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposób nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur oraz dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

Wskazujemy, że pomimo tego, że projektowane regulacje dotyczące faktur ustrukturyzowanych mają charakter nieobowiązkowy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów już od 2023 roku korzystanie z faktur ustrukturyzowanych będzie dla podatników obowiązkowe. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności