Blokowanie inwestycji wpływających na środowisko stało się łatwiejsze – ważne zmiany dla inwestorów

W dniu 13 maja w życie weszła nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ), która wprowadza poważne zmiany dotyczące decyzji wydawanych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Poniżej prezentujemy omówienie kilku najważniejszych zmian w przepisach.

Przyczyny zmiany ustawy

Konieczność zmiany ustawy OOŚ wynikała z potrzeby dostosowania obowiązujących przepisów do unijnej dyrektywy 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, a w szczególności jej art. 11. Przepis ten przewiduje, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewnią możliwość kontroli procesu inwestycyjnego, a szczególnie wydawanych w tym zakresie decyzji, przez członków „zainteresowanej społeczności”’. Przez to określenie należy rozumieć strony postępowania w sprawie wydania decyzji oraz organizacje ekologiczne.

Nowelizacja przepisów może wydłużyć proces inwestycyjny

Pierwszą nowością jest możliwość wstrzymania przez stronę postępowania natychmiastowego wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Może to nastąpić, jeżeli podczas rozpatrywania odwołania od tej decyzji jedna ze stron złoży w tym celu wniosek, a organ administracyjny uzna go za uzasadniony. Możliwość wstrzymania wykonania decyzji na wniosek wprowadzono również w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym wszczętym na skutek wniesienia skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Sąd na rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ma 30 dni. Co istotne, ustawodawca przewidział w nowych przepisach, w jakich okolicznościach może dojść do wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniu sądowym. Natomiast w odniesieniu do postępowania odwoławczego ograniczono się jedynie do wskazania, że może to nastąpić „w uzasadnionych przypadkach”. Użycie tak nieostrego pojęcia niewątpliwie daje organowi dużą swobodę w decydowaniu o wstrzymaniu wykonania decyzji. Już tylko ta zmiana może doprowadzić do spowolnienia całego procesu inwestycyjnego.

Ponadto, w razie wstrzymania wykonania decyzji zawiesza się również postępowania dotyczące wydania zezwoleń na inwestycję, przez które należy rozumieć niektóre decyzje z art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ jak np. pozwolenie na budowę czy pozwolenie wodnoprawne. Takie uregulowanie oznacza, że wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wstrzymać inwestycję również w sytuacji, gdy znajduje się ona na bardziej zaawansowanym etapie.

Ingerencja organizacji ekologicznych

W nowym stanie prawnym art. 86g ustawy OOŚ uprawnia organizacje ekologiczne do wniesienia odwołania od wspomnianego już zezwolenia na inwestycję, a także skargi do sądu administracyjnego na zezwolenie, nawet jeżeli nie brały wcześniej udziału w postepowaniu w sprawie jego wydania. Co ważne odwołanie przysługuje tylko w takim zakresie, w jakim organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Warto podkreślić, że dotychczas uprawnienie do odwołania lub zaskarżenia takich zezwoleń jak decyzje o pozwoleniu na budowę, przysługiwało organizacjom ekologicznym jedynie w przypadku postępowań wymagających udziału społeczeństwa.

Możliwość zaskarżenia zezwoleń na inwestycje przez podmioty niebędące stroną wiąże się z koniecznością ich publikacji przez właściwy organ. W nowym stanie prawnym treści zezwoleń będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni. Publiczny wgląd do treści koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym decyzji wraz z opisanymi wyżej rozwiązaniami w zakresie odwołania i skargi rodzi ryzyko celowego działania podmiotów trzecich w celu blokowania realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Jak możemy pomóc?

Andersen może pomóc Państwu w:

  • przygotowaniu zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • walce z nadmiernie przedłużającymi się postępowaniami w sprawie wydania decyzji na potrzeby procesu inwestycyjnego,
  • odpowiednim zabezpieczeniu Państwa interesów w razie wniesienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę,

oraz innej pomocy prawnej dotyczącej obsługi inwestycji, jak również wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości powstałych na skutek wprowadzenia nowych przepisów ustawy OOŚ.

Autorzy tekstu:  Dawid Mielcarski oraz Konrad Lach

AUTOR WPISU

Dawid Mielcarski Senior Manager | Adwokat, Katowice

E: dawid.mielcarski@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 191

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności