Jakie kwestie podatkowe warto wziąć pod uwagę planując przekształcenie JDG w spółkę z o.o?

Jednoosobowa działalność gospodarcza („JDG”) jest podstawową i najprostszą formą prowadzenia działalności w Polsce. Często zdarza się jednak, że ta forma prawna okazuje się niewystarczająca ze względów biznesowych (np. rozrost prowadzonego przedsiębiorstwa) lub nieefektywna ze względu na zmieniające się otoczenie prawnopodatkowe (np. zmiana zasad opodatkowania, możliwość korzystania z preferencji podatkowych).
W konsekwencji, prowadzenie działalności w formie JDG może wiązać się ze wzrostem ryzyka prawnego z uwagi na nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania lub obniżoną opłacalność związaną ze wzrostem obciążeń publicznoprawnych.

Jednym ze sposobów reorganizacji prowadzonej działalności jest przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („spółka z o.o.”). Takie przekształcenie jest dopuszczalne w świetle Kodeksu Spółek Handlowych. Warto także podkreślić, że Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza przekształcenie JDG wyłącznie w spółkę z o.o. lub akcyjną.

Przedsiębiorcy rozważający przekształcenie JDG w spółkę z o.o. powinni mieć na uwadze konsekwencje podatkowe z tym związane.

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia JDG w spółkę z o.o.?

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. jest neutralne na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT. Zasada neutralności nie znajdzie jednak zastosowania do podatku PCC. W przypadku przekształcenia JDG w spółkę z o.o. należny podatek wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki z o.o. pomniejszonego o koszty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na nowopowstałej spółce z o.o.

Neutralność samego przekształcenia na gruncie podatków dochodowych i VAT nie oznacza jednak, że dokonując przekształcenia można zapomnieć o rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego i VAT. Specyficzne zasady sukcesji podatkowej, które mają zastosowanie przy przekształceniu JDG w spółkę z o.o. wymagają ostrożności i odpowiedniego przygotowania.

Na czym polega specyfika sukcesji podatkowej przy przekształceniu JDG w spółkę z o.o.?

W wyniku przekształcenia JDG w spółkę z o.o. nie dochodzi do pełnej sukcesji podatkowej, lecz wyłącznie do sukcesji praw. Oznacza to, że spółka z o.o. automatycznie wstępuje w prawa wynikające z prawa podatkowego, które przysługiwały przekształcanemu przedsiębiorcy prowadzącemu JDG. Ten automatyzm nie ma natomiast zastosowania do obowiązków wynikających z prawa podatkowego i ciążących na przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego JDG.

Wprawdzie regulacje Ordynacji podatkowej przewidują odpowiedzialność nowopowstałej spółki z o.o. za zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzeniem JDG, jednak jest to odpowiedzialność która nie dotyczy bieżących zobowiązań lecz zaległości i wymaga wydania przez organ odpowiedniej decyzji.

Specyficzne uregulowanie sukcesji podatkowej wywołuje wątpliwości i praktyczne trudności związane z rozliczeniem zdarzeń gospodarczych z przełomu zmiany formy prawnej. Wynika to z faktu, że ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych i ustawy o VAT szczególnych regulacji, które określałyby zasady dokonywania rozliczeń na przełomie zmiany formy prawnej. Z uwagi na brak regulacji szczególnych, podatnicy są obowiązani stosować w tym zakresie zasady ogólne, co w praktyce prowadzi do licznych wątpliwości.

Jakie wątpliwości pojawiają się przy przekształceniu JDG w spółkę z o.o.?

Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej wątpliwości budzą:

  • zasady dokumentowania i ujmowania przychodów powstałych przed przekształceniem JDG w spółkę z o.o.,
  • zasady ujmowania kosztów podatkowych potrącanych w czasie,
  • zasady dokonywania korekty przychodów rozpoznanych przez JDG przed przekształceniem,
  • skutki otrzymania przez nowopowstałą spółkę z o.o. zapłaty należności z tytułu zdarzenia gospodarczego (transakcji) mającego miejsce przed przekształceniem,
  • obowiązki w zakresie dokumentowania, deklarowania i rozliczania podatku VAT należnego z tytułu zdarzeń gospodarczych powstałych przed przekształceniem,
  • zasady odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na JDG przed przekształceniem,
  • zasady dokonywania korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Jak możemy Państwu pomóc?

Odpowiednie zaplanowanie procesu przekształcenia JDG w spółkę z o.o. może ułatwić rozliczenia zdarzeń z przełomu zmiany formy prawnej i pomóc ograniczyć związane z nim ryzyka podatkowe. Doświadczenie i wiedza naszych specjalistów pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się i przejść przez ten proces.

Ponadto, służymy wsparciem podatkowym i prawnym przy wyborze i realizacji najkorzystniejszego dla Państwa scenariusza zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

AUTORZY WPISU

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa
Maciej Stępień Senior Consultant, Warszawa

E: maciej.stepien@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności