Młodzież nie płaci podatku, czyli ulga w PIT dla osób do 26. roku życia

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych według którego osoby, które nie ukończyły 26. roku życia będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych po 1 sierpnia 2019 r.

Do kogo skierowana jest nowa ulga?

Rządowy projekt ustawy wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy lub
  • umów zlecenia.

O uzyskaniu ulgi decydować będzie wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu (faktycznej wypłaty wynagrodzenia), a nie wiek w chwili zawarcia umowy czy wykonania pracy.

Zwolnienie ograniczone będzie limitem kwotowym, który począwszy od roku 2020 wynosił będzie 83.528 zł  na rok. Nadwyżka przychodów ponad wskazaną kwotę limitu w roku podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Ulga obowiązywać będzie jednak niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby płatników.

Należy pamiętać, że na dotychczasowych zasadach opodatkowane będą dochody młodych osób uzyskane na podstawie zawartej umowy o dzieło, z działalności gospodarczej, wypłacane zasiłki, odprawy czy odszkodowania, a także świadczenia alimentacyjne i stypendia.

Kiedy ulga zacznie obowiązywać?

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r., czyli od dnia, w którym ustawa wejdzie w życie.

W związku z tym, że nowe przepisy zaczną obowiązywać w trakcie trwającego już roku podatkowego limit przychodów, które będą zwolnione z PIT w tym roku, zostanie proporcjonalnie zmniejszony. Oznacza to, że w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia stanowił będzie odpowiednio 35.636,67 zł.

Wypłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Za przychody uzyskane od początku sierpnia 2019 r. ulga podatkowa będzie stosowana w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019. Młody podatnik może jednak złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdzi, że jego dochody będą korzystały ze zwolnienia od podatku.  W ten sposób płatnik będzie mógł uniknąć obowiązku odliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Od początku roku 2020 nie będzie już konieczności składania żadnych oświadczeń, ze względu na to, że ulga będzie musiała być uwzględniania już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Ubezpieczenie społeczne

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ jeśli osoba korzystająca z ulgi objęta jest ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

AUTOR WPISU

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności