Planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Czy postępowania w sprawach o pobyt będą szybsze?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt). Projekt dotyczy m.in. wdrożenia do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE (dalej: Dyrektywa), zmianę formy składania wniosków o wydanie zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców oraz ułatwienie postępowania w zakresie uzyskania Niebieskiej Karty UE.

Postępowania o wydanie zezwoleń pobytowych

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Niestety, w praktyce postępowania w sprawie wydania zezwoleń pobytowych trwają znacznie dłużej – niektóre postępowania trwają nawet około 18 miesięcy.

Obecnie przepisy wymagają osobistego złożenia przez cudzoziemca, w siedzibie właściwych Urzędów Wojewódzkich, wniosku o wydanie zezwoleń pobytowych wraz z załącznikami. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku składania wniosków w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu MOS (Moduł Obsługi Spraw). Postępowania nie będą całkowicie elektroniczne – w dalszym ciągu osobiste stawiennictwo cudzoziemców będzie konieczne w celu pobrania odcisków palców i okazania oryginałów dokumentów załączonych do elektronicznego wniosku. Nowością ma być również zastąpienie odcisku stempla (potwierdzającego złożenie wniosku) odrębnym zaświadczeniem.

Elektroniczna forma składania dokumentów ma dotyczyć wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Niebieska Karta UE

Projekt zakłada również zmiany w zakresie Niebieskiej Karty UE – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Przede wszystkim zmianę terminu „wyższych kwalifikacji zawodowych” na taki, który pozwoli objąć nim zarówno umiejętności uzyskane w związku z ukończeniem studiów wyższych, jak i nabyte w wyniku doświadczenia zawodowego.

Jednak najważniejsze zmiany w zakresie Niebieskiej Karty UE dotyczą mobilności posiadaczy takiego zezwolenia. Posiadacze zezwolenia będą mogli wykonywać działalność zawodową na terenie innego państwa członkowskiego przez 90 dni w okresie 180 dni i nie będzie wymagało to dodatkowego zezwolenia. Ponadto, posiadacz zezwolenia po okresie roku pobytu na podstawie Niebieskiej Karty będzie mógł przenieść się do innego państwa członkowskiego na preferencyjnych warunkach w celu wykonywania pracy.

Dodatkowo, Projekt zakłada, że pobyt posiadacza Niebieskiej Karty UE w innym państwie członkowskim UE w ramach wskazanej mobilności ma być zaliczany do pobytu uprawniającego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE. Projekt ma przewidywać również specjalne rozwiązania w ramach łączenia rodzin posiadaczy Niebieskiej Karty UE. Co istotne, posiadacze Niebieskiej Karty UE mają mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Podsumowanie

Projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Składanie wniosków w formie elektronicznej wraz z załącznikami może usprawnić proces udzielania zezwoleń pobytowych, które w praktyce trwają znacznie dłużej niż przewidują to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Cudzoziemcy mogą spodziewać się zmiany formy składania wniosków o zezwolenia pobytowe. Nowe uprawnienia związane z Niebieską Kartą UE znacznie ułatwią korzystanie z rynków pracy wewnątrz Wspólnoty.

Projekt obecnie został skierowany do pracy w komisji.

AUTORZY WPISU

Adriana Wydziałkiewicz Manager | Adwokat, Katowice
Mateusz Hehnel Senior Associate, Katowice

E: mateusz.hehnel@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 65

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności