Porozumienie w sprawie dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zatwierdzili wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Proponowana dyrektywa ma za zadanie zapewnić równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym  oraz wyrównać szanse kobiet i mężczyzn w pracy i w domu.

Od 2016 roku w Komisji Europejskiej trwają pracę nad nową dyrektywą o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa ma ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi oraz zapewnić równe zasady na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn.

Proponowana przez Komisję Europejską dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wyznaczy nowe standardy minimalne, które  zwiększą jednolitość zasad dotyczących prawa pracy między państwami członkowskimi UE. Dyrektywa w obecnym kształcie przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących:

  • urlopów ojcowskich,
  • urlopów rodzicielskich,
  • urlopów opiekuńczych oraz
  • organizacji pracy.

Urlop ojcowski

Zgodnie z projektem dyrektywy ojcom przysługiwać miałby urlop w wymiarze przynajmniej 10 dni roboczych z okazji narodzin dziecka. Urlop ojcowski miałby być wypłacany w takiej samej kwocie jak urlop macierzyński. Regulacje te nie będą ingerować w przepisy państw o korzystniejszych, niż proponowany, systemach urlopów rodzicielskich.

Urlop rodzicielski

Utrzymane zostałoby indywidualne prawo korzystania z co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla pracowników. Jednakże, okres niepodlegający przeniesieniu na drugiego rodzica wydłużyłby się do 2 miesięcy. Urlop rodzicielski byłby płatny, a wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu byłaby ustalana przez państwa członkowskie.

Urlop opiekuńczy

Nowe przepisy przewidywałyby urlop opiekuńczy, który przysługiwałby pracownikom zajmującym się krewnymi, którzy z poważnych względów zdrowotnych potrzebują opieki lub wsparcia. Pojęcie tego urlopu po raz pierwszy pojawiłoby się na gruncie prawa unijnego. Urlop taki wynosiłby 5 dni w skali roku. Kwestie zasad, wedle których urlopy byłyby przyznawane, prawodawca unijny pozostawia krajom członkowskim.

Elastyczna organizacja pracy

Dyrektywa wprowadziłby możliwość ubiegania się o elastyczne godziny pracy również przez opiekunów, a nie tak jak do tej pory, tylko przez rodziców.

Dodatkowe ułatwienia

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Rady Europejskiej przewidywane jest wprowadzenie pozaustawowych środków mających wspomóc realizację celów dyrektywy. Do środków takich należeć by miały:

  • zapewnienie ochrony przeciw dyskryminacji i zwalnianiu opiekunów i rodziców, w tym kobiet w ciąży i pracowników powracających z urlopu
  • zachęcanie do zrównoważonego korzystania przez kobiety i mężczyzn z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy
  • lepsze wykorzystanie funduszy europejskich dla poprawy usług opieki długoterminowej i opieki nad dziećmi
  • usunięcie czynników ekonomicznych zniechęcających drugich żywicieli rodziny, zwłaszcza kobiety, do pełnego uczestnictwa w rynku pracy lub do pracy w pełnym wymiarze.

Dyrektywa aktualnie przekazana została Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia w głosowaniu plenarnym. Jeżeli zostanie przegłosowana, wróci ona do Rady do ostatecznego przyjęcia.

Aktualności