Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził nieważność uchwały, która nakładała w Opolu opłatę za deszczówkę

Kancelaria reprezentowała polską spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Opole z dnia 29 października 2020 r., nr XXXI/650/20 dotyczącej ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu.

Sprawa dotyczyła możliwości nałożenia przez Miasto opłaty za tzw. deszczówkę. Główne zarzuty stawiane uchwale to między innymi brak podstawy prawnej do nałożenia na mieszkańców przedmiotowej opłaty, jej charakter (danina publiczna a nie dobrowolna opłata o charakterze cywilnym) czy też wadliwa konstrukcja uchwały. Akt ten nie wskazywał bowiem na jakich zasadach ustalana miała być wysokość opłaty (w szczególności od jakiej powierzchni nieruchomości opłata ma być naliczona, ani też jak i w odniesieniu do jakiego obszaru ma być ustalany tzw. opad roczny). Uchwała jedynie krótko wskazywała na wysokość stawki w postaci 0,29 groszy nie określając w szczególności w jaki sposób, w oparciu o jakie dane, czy też dla jakiego obszaru, ustalany miał być tzw. opad roczny. Uchwała nie określała również jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy, a tym samym nie precyzowała adresatów treści.

28 lutego 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozstrzygnął w powyższej sprawie stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały zgodnie z naszym żądaniem. W ustnych motywach sąd odniósł się do najnowszego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2022 r. (sygn. akt III OSK 5837/21), przyjmując, że odprowadzanie wód opadowych i roztopowych stanowi zadanie własne gminy o charakterze użyteczności publicznej, a zatem wprowadzona opłata nie ma charakteru daniny publicznej tylko jest rodzajem wynagrodzenia za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. NSA zwrócił jednak uwagę, że opłata, a właściwie sposób jej ustalania powinien wynikać bezpośrednio z treści aktu prawa miejscowego – nie ma zatem możliwości regulowania powyższej kwestii poza tym aktem. Powyższego warunku, jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, zaskarżona uchwała nie spełniła, albowiem wszelkie kwestie doprecyzowujące opłatę zostały pierwotnie umieszczone w Regulaminie sporządzonym przez spółkę komunalną. Oznacza to, że w takim kształcie przedmiotowa uchwała nie mogła się ostać w obrocie prawnym.

Uprawomocnienie się powyższego wyroku będzie miało istotny wpływ na sytuację podmiotów, które odmówiły dokonywania opłat za deszczówkę za okres od 1 stycznia 2021 r. do maja 2022 r.

AUTOR WPISU

Syuzanna Musfi Manager | Radca prawny, Katowice

E: syuzanna.musfi@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności