Zastosowanie mechanizmu Wiążącej Informacji Stawkowej

1 lipca 2020 r. weszła w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, która oparta jest na Nomenklaturze Scalonej dla towarów i PKWiU 2015 dla usług. Mechanizmem ściśle związanym z nową matrycą jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która jest narzędziem mającym ułatwić podatnikowi VAT interpretację i stosowanie przepisów podatkowych, w szczególności przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT na towary i usługi.

WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera opis towaru lub usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich jednoznaczną klasyfikację według kodu nomenklatury scalonej (CN)/PKWiU 2015 oraz stawkę VAT właściwą dla towaru albo usługi. Oznacza to, że poprzez złożenie wniosku o WIS podatnik może zadać organowi podatkowemu pytanie czy stosowana przez niego stawka VAT w związku z nową matrycą stawek oraz dokonana przez niego klasyfikacja towarów lub usług jest właściwa.

Należy zaznaczyć, że przejście na nowy sposób klasyfikacji towarów i usług wiąże się z licznymi obowiązkami – podatnicy zobowiązani są m.in. do zaktualizowania danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT. Należy także pamiętać o wprowadzeniu zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Z uwagi na powyższy obowiązek dostosowania wewnętrznych procedur przez przedsiębiorców oraz z uwagi na panującą epidemię COVID-19 zmiana obowiązujących przepisów, która pierwotnie miała nastąpić od 1 kwietnia 2020 r., została przesunięta w czasie na 1 lipca 2020 r.

Funkcja ochronna WIS

Co istotne, Wiążąca Informacja Stawkowa zapewnia podatnikom funkcję ochronną – w przypadku, gdy przedsiębiorca zastosuje stawkę VAT określoną w decyzji, to organ podatkowy nie może zakwestionować zastosowanej stawki VAT w przypadku kontroli podatkowej.

W konsekwencji organ podatkowy nie może stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją WIS podatnik zaniżył albo zawyżył wysokość zobowiązania podatkowego, co oznacza, że podatnikowi nie zostanie wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe ani też nie otrzyma kary na podstawie kodeksu karnego skarbowego.

Wnioskodawca posiada więc ochronę prawną w stosunku do:

 • towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
 • usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
 • towarów oraz usług (świadczenie kompleksowe), które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że przypisany w decyzji kod CN będzie podstawą dla ustalenia innych praw i obowiązków podatnika, takich jak prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego czy obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (określając katalog towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem split payment ustawodawca posłużył się bowiem PKWiU).

Sposób wydawania WIS

WIS ma być wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Należy jednak zauważyć, że w procesie ustalania prawidłowej stawki VAT znaczącą rolę mogą odgrywać badania i analizy laboratoryjne, które Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom, co może prowadzić do wydłużenia terminu wydania decyzji. Koszty takich badań pokrywane są przez podmiot składający wniosek o wydanie WIS.

Ustawa o VAT wymienia trzy grupy uprawnione, by złożyć wniosek o Wiążącą Informację Stawkową:

 • podatników posiadających numer identyfikacji podatkowej;
 • podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności objęte WIS;
 • zamawiających – w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – w zakresie mającym wpływ
  na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wnioskodawca do składanego wniosku ma możliwość dołączenia dokumentów odnoszących się do towaru albo usługi, takich jak fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Termin obowiązywania WIS

Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie terminu obowiązywania WIS, dlatego też niezbędna jest bieżąca kontrola, czy posiadana decyzja pozostaje nadal wiążąca – decyzja bowiem wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. W takim przypadku wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie nowych przepisów. WIS może zostać zmieniona albo uchylona przez Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stwierdzi on, że jest ona nieprawidłowa, np. ze względu na to, że dowody, na podstawie których została wydana, okazały się fałszywe albo wyszły na jaw inne istotne okoliczności, o których w dniu wydawania decyzji organ podatkowy nie wiedział. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może także z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS m.in. w przypadku przyjęcia zmian w Nomenklaturze scalonej (CN).

W przypadku zmiany lub uchylenia WIS podatnik:

 • nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę) oraz
 • zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku,

jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu WIS.

Podsumowanie

Jak zostało wskazane powyżej, podatnik, który otrzyma decyzję o WIS uzyskuje szereg korzyści, przede wszystkim gwarancję prawidłowości zastosowanej stawki VAT oraz ochronę w zakresie stawki zastosowanej na podstawie otrzymanej decyzji. Dodatkowo podatnik może również otrzymać m.in. potwierdzenie o:

 • podleganiu lub niepodleganiu pod obowiązkowy split payment,
 • możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Wiążąca Informacja Stawkowa jest zatem niezwykle przydatnym mechanizmem, który może się okazać szczególnie pomocny w przypadku nadchodzących zmian w matrycy VAT. Z uwagi na fakt, że wspomniana nowa matryca VAT obowiązuje już od początku lipca, warto już teraz rozważyć przygotowanie wniosku o WIS w stosunku do towarów/usług, co do których podatnicy mają szczególny problem z prawidłowym zastosowaniem stawki VAT oraz dokonaniem właściwej klasyfikacji towarów lub usług.

AUTOR WPISU

Adam Gołębiewski Doświadczony konsultant, Warszawa

E: adam.golebiewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności