Changes in the Commercial Companies Code on dividends and more

1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Wprowadziły one szereg zmian w Kodeksie spółek handlowych. Przykładowo, w wyniku tych zmian, od marca 2019 r. wypłata dywidend w spółkach z o.o. może być dokonywana na nieco odmiennych zasadach od dotychczasowych.

Z uwagi na zbliżający się okres zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w spółkach kapitałowych, jak i podejmowania uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, poniżej prezentujemy wybrane zmiany wprowadzone przedmiotową nowelizacją.

  1. W odniesieniu do spółki z o.o. wprowadzono jednoznaczną regulację w kwestii ustalenia dnia dywidendy. Na gruncie znowelizowanych przepisów, w przypadku nieustalenia przez zgromadzenie wspólników dnia dywidendy, dniem tym jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, natomiast wypłata dywidendy następuje w terminie wskazanym w uchwale zgromadzenia wspólników. Jeżeli udziałowcy nie podejmą odpowiedniej uchwały o wyznaczeniu dnia wypłaty dywidendy, powinna być ona wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy. W poprzednim stanie prawnym, jeżeli uchwała wspólników nie ustalała dnia wypłaty dywidendy, dzień ten mógł być wyznaczony przez zarząd.
  2. W odniesieniu do spółki z o.o. wprowadzono obowiązek zwrotu wypłaconej na rzecz udziałowca zaliczki na poczet dywidendy w sytuacji, w której spółka z o.o. osiągnęła zysk mniejszy niż początkowo przewidywano. Na gruncie nowych przepisów, udziałowiec jest zobowiązany zwrócić spółce różnicę między zyskiem przypadającym mu za dany rok a wysokością otrzymanej zaliczki.
  3. Wprowadzono możliwość podjęcia uchwał będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w trybie pisemnym (obiegowym). Oznacza to, że z dniem 1 marca 2019 r. uchwała w przedmiocie: (i) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, (ii) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, (iii) podziału zysku lub pokrycia straty, (iv) udzielenia absolutorium, może być podjęta w trybie obiegowym, tj. bez konieczności „fizycznego odbycia” zgromadzenia wspólników.
  4. Wprowadzono możliwość złożenia do księgi protokołów kopii pełnomocnictwa udzielonego przez udziałowca lub akcjonariusza. Poprzednio obowiązujące przepisy wymagały, aby pełnomocnik udziałowca albo akcjonariusza przekazywał do księgi protokołów oryginał swojego pełnomocnictwa, który to wymóg był często uciążliwy dla pełnomocników.

W omawianej nowelizacji wprowadzono szereg innych istotnych zmian dotyczących m.in.:

  • procedury zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji,
  • procedury składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu spółki kapitałowej,
  • sposobu reprezentacji spółki kapitałowej w likwidacji,
  • wypowiedzenia umowy spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Zmiany wprowadzone omawianą nowelizacją, z uwagi na brak przepisów przejściowych, mają zastosowanie od 1 marca 2019 r.

W przypadku pytań dotyczących wyżej wskazanej nowelizacji i zastosowania zmienionych przepisów w Państwa Spółce, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

KONTAKT

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Marcin Matyka Managing Partner, Warsaw

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

News