Mandatory Disclosure Rules (MDR) – the interim period ends

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy Ordynacji Podatkowej nakładają na podatników obowiązek raportowania schematów podatkowych. Dla schematów, które wystąpiły po 1 stycznia 2019 r. termin na wykonanie obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym wynosi 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia następującego po dniu udostępnienia, przygotowania do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia (w zależności od tego, które zdarzenie jest pierwsze).

Mając na uwadze skalę zmian wprowadzonych przez nowe przepisy ustawodawca postanowił dać podatnikom trochę czasu na przystosowanie się do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o schematach podatkowych, w przypadku spóźnienia się z wykonaniem obowiązku informacyjnego w zakresie raportowania schematów podatkowych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te traktowane były przez organy podatkowe jako przypadki mniejszej wagi. Upływ tego terminu oznacza brak taryfy ulgowej dla podatników, którzy nie dopełnili tego obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Sankcje

Niedopełnienie przez podmioty zobowiązane obowiązku raportowania stanowi czyn zabroniony na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) zagrożony karą grzywny do 720 stawek dziennych. W 2019 r. stawka dzienna waha się w granicach: od 75 zł do 30 000 zł, zatem kara grzywny może wynosić nawet 21,6 mln zł.

Schematy podatkowe z 2018 r.

Pragniemy zwrócić uwagę, że obowiązek raportowania dotyczy nie tylko zdarzeń, które miały miejsce w roku 2019. W przypadku schematów, które wystąpiły po tzw. dacie granicznej ( 1 listopada 2018 r. bądź 25 czerwca 2018 r. – w przypadku schematów transgranicznych) podatnik, pełniący rolę promotora obowiązany jest przekazać Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym do dnia 30 czerwca 2019 r. W sytuacji, gdy podatnik występuje w roli korzystającego to  obowiązek ten powinien zostać wykonany do 30 września 2019 r.

Raportowanie schematów w praktyce

Z naszych dotychczasowych doświadczeń z MDR wynika, że regulacje MDR nie ograniczają się wyłącznie do przypadków tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, bowiem raportowaniu podlegać mogą również powszechnie występujące w biznesie zdarzenia.  Kluczowym jest określenie, czy w danej spółce występują schematy podatkowe, a jeśli tak to jakie, a także roli spółki w takim schemacie. Niezwykle ważna jest również sama świadomość pracowników danej firmy w zakresie nowych obowiązków MDR i wiedzy, jak i do kogo zgłaszać potencjalne schematy podatkowe.

Chętnie wspomożemy Państwa w wypełnieniu wskazanych obowiązków MDR, jak i odpowiemy na nurtujące Państwa pytania.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warsaw

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Monika Poteraj Partner, Warsaw

E: monika.poteraj@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

News