Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

Od 13 października 2019 r. działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez Ministra Finansów. Rejestr jest już dostępny pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

CRBR jest jawny, a ujawnione w nim dane korzystają z domniemania prawdziwości.

Jak już informowaliśmy, rejestr służy gromadzeniu informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach sprawujących kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Istotne terminy

Nowe spółki mają obowiązek dokonywania zgłoszeń już w terminie 7 dni od dokonania wpisu do KRS. Spółki istniejące przed wejściem w życie nowych przepisów ustawy AML na dokonanie wpisów mają czas do 13 kwietnia przyszłego roku.

Zgłoszenia muszą dokonać spółki osobowe i kapitałowe, z wyłączeniem spółki partnerskiej oraz spółki akcyjnej publicznej. 7-dniowy termin obowiązuje także przypadku zmiany danych beneficjenta rzeczywistego.

Beneficjent rzeczywisty

Do CRBR należy zgłaszać dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych. Upraszczając chodzi o osoby sprawujące kontrolę nad daną spółką. Za beneficjenta rzeczywistego należy uważać osobę, która posiada więcej niż 25% udziałów lub akcji spółki lub osobę, do której należy więcej niż 25% głosów na zgromadzeniu wspólników albo akcjonariuszy albo osobę kontrolującą osobę prawną lub osoby prawne, którym łącznie przysługuje więcej niż 25% takich głosów.

Jakie dane należy zgłaszać?

W CRBR gromadzone są następujące dane dotyczące beneficjentów:

  • imię i nazwisko;
  • obywatelstwo;
  • państwo zamieszkania;
  • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL;
  • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak to zrobić?

Beneficjenta rzeczywistego należy zgłosić elektronicznie, wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony przez profil zaufany ePUAP.  Zgłoszenie jest nieodpłatne.

Za dokonanie zgłoszenia odpowiada osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Powyższe dane będą przekazywane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sankcje

Za nieprzekazanie danych do CRBR spółce grozi kara pieniężna w wysokości do 1 miliona złotych.

Osoby dokonujące zgłoszeń muszą dołożyć staranności i zadbać o rzetelność przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przekazaniem do CRBR informacji nieprawdziwych.

KONTAKT

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Jacek Osipiuk Senior associate | Adwokat, Katowice

E: jacek.osipiuk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Anna Łaszczuk Manager, Warszawa

E: anna.laszczuk@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności