Formularze pierwszego rocznego sprawozdania co do terminów płatności udostępnione

Rok 2020 r, jest pierwszym rokiem, w odniesieniu do którego niektórzy (więksi) przedsiębiorcy zobowiązani będą złożyć sprawozdanie o terminach płatności wg znowelizowanych od 1 stycznia 2020 r. przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii właśnie udostępniło elektroniczny formularz tego sprawozdania. Nowy coroczny obowiązek, który należy wykonać do końca stycznia 2021 r.,  obciąża:

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) i
  • innych podatników, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Obowiązek składania sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadzono do ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa”) na mocy jej nowelizacji z 2019 r. (ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych weszła w życie 1 stycznia 2020 r.). Obowiązek składania sprawozdań, które następnie będą podawane do publicznej wiadomości, ma w założeniu wpłynąć na zmniejszenie skłonności przedsiębiorców do zachowań skutkujących powstawaniem zaległości płatniczych.

Zgodnie z art. 13a ust. 1 Ustawy obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym spoczywa na kierownikach podmiotów. Za kierownika w świetle ww. przepisu uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy – członków tego organ (w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład).

Krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty został określony w art. 13a ust. 1 Ustawy poprzez odesłanie do art. 27b ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym wskazuje się:

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
  • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Po raz pierwszy obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stosowanych w 2020 r. należy wykonać do 31 stycznia 2021 r. poprzez przekazanie go drogą elektroniczną Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie formularzy udostępnionych w BIP lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Sprawozdanie zawiera następujące dane:

1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;

2) wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym  z rozbiciem na 4 grupy wg terminu: a) nieprzekraczającego 30 dni, b) od 31 do 60 dni, c) od 61 do 120 dni, i d) przekraczającym 120 dni (liczone od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi);

3) wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym z rozbiciem na 4 grupy wg terminu: a) nieprzekraczającego 30 dni, b) od 31 do 60 dni, c) od 61 do 120 dni, i d) przekraczającym 120 dni (liczone od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi);

4) wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;

5) wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Nowy obowiązek sprawozdawczy można powiązać m.in. z nowymi mechanizmami sankcyjnymi wprowadzonymi do Ustawy od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z jej art. 13b ust. 2, nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2.000.000 złotych. W pierwszych latach obowiązywania nowych przepisów próg wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie jest wyższy i wynosi w latach 2020 i 2021 5.000.000 złotych. W razie przekroczenia ustawowych limitów Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie przeciwko opóźniającemu się podmiotowi i nałożyć na niego karę pieniężną. W celu dostępu do analityki wiekowania płatności, w art. 13c ust. 4 Ustawy wyposażono Prezesa UOKiK w uprawnienie zwrócenia się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z o przekazanie informacji z ewidencji sprzedaży, o których mowa w art. 299f § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Formularz dostępny jest pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych

W razie pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Leszek Rydzewski Partner, Warszawa

E: leszek.rydzewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 69
M: +48 609 684 072

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności