Kolejne zmiany w kodeksie pracy, czyli wdrożenie dyrektyw work-life balance i przejrzystych stosunków pracy

Sejm uchwalił kolejne nowe przepisy z zakresu prawa pracy. Tym razem dotyczą one tzw. work-life balance oraz przejrzystości stosunku pracy. Obecnie prace nad ustawą będą się toczyły w Senacie, lecz można założyć, że nie ulegnie ona już znacznym zmianom. Nowe regulacje będą wymagać w szczególności zmian w dokumentacji pracowniczej. Z uwagi na fakt, że ustawa ma zacząć obowiązywać już po 21 dniach od jej ogłoszenia, już teraz przedstawiamy Państwu jej najistotniejsze założenia.

  • zmianie ulegnie treść umów o pracę zawieranych na okres próbny a także maksymalne okresy, na jakie można będzie zawierać tego rodzaju umowy (będą one uzależnione od tego, jak długa ma być kolejna, docelowa umowa o pracę).  Możliwe będzie również wydłużenie czasu trwania umów próbnych o dodatkowy miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy. Poza tym strony stosunku pracy będą mogły przewidzieć, że umowa ulegnie przedłużeni” o czas urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
  • nowelizacja znacznie rozszerzy katalog informacji przekazywanych pracownikowi w ramach tzw. onboardingu. Pracodawca będzie zobowiązany m.in. do poinformowania pracownika o wymiarze czasu pracy, przerwach w pracy, zasadach pracy nadliczbowej i rekompensaty za nią, zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę, wymiarze urlopu oraz zasadach przemieszczania się między miejscami pracy. Poza tym pracodawca będzie musiał poinformować o innych niż określone w umowie składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych i rzeczowych.
  • rozwiązywanie umów terminowych będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak przy umowach zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to w szczególności, że w treści składanego pracownikowi wypowiedzenia konieczne będzie wskazanie przyczyn, a także uprzednie przeprowadzenie pisemnej konsultacji wypowiedzenia ze związkami zawodowymi, jeżeli takie działają w zakładzie pracy.
  • pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego zatrudnienia w innym podmiocie (za wyjątkiem zamieszczenia odpowiednich postanowień w tym zakresie w umowie o zakazie konkurencji).
  • wprowadzone zostaną nowe zwolnienia od pracy. Pojawi się bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego urlopu w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny albo osobie, która mieszka z pracownikiem. Poza tym pracownikowi ma przysługiwać zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Zwolnienie takie ma przysługiwać w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin. W przypadku takiego zwolnienia pracowników zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.
  • wydłużony zostanie okres urlopu rodzicielskiego. W ramach urlopu rodzicielskiego planuje się wprowadzenie rozwiązania gwarantującego urlop w nieprzenaszalnym wymiarze 9 tygodni dla każdego z rodziców. Rozwiązanie to ma zachęcić mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego. Wprowadzony zostanie również 70 procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.
  • przepisy przyznają także szereg uprawnień dla pracowników wychowujących dziecko do lat 8. W szczególności osoby takie będą mogły wnioskować o zastosowanie wobec nich elastycznej organizacji pracy np. ruchomego bądź indywidualnego czasu pracy. Poza tym takiego pracownika nie będzie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej czy delegować poza stałe miejsce pracy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyżej wskazanych kwestii, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Maciej Pietrzycki Manager | Radca Prawny, Katowice

E: maciej.pietrzycki@pl.Andersen.com
T: +48 509 995 269

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności