Last call na uzyskanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Zgodnie z nowelą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stała się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Jakie podmioty zobowiązane są do rejestracji?

Ustawodawca określił podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu w rejestrze, są to:

a. przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, polegającą na:

  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

b. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, polegającą na:

  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
  • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
  • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przedsiębiorcy, których charakter działalności odpowiada ww. regulacjom podlegają  obowiązkowi rejestracji, co wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków takich jak: niekaralność oraz wymóg posiadania ekspertyzy związanej z prowadzoną działalnością regulowaną.

Upływa termin na złożenie wniosku o uzyskanie wpisu do ww. rejestru

Jeżeli prowadzą Państwo działalność w ww. zakresie – należy pamiętać o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Po złożeniu wniosku organ właściwy w sprawach rejestrów dokonuje wpisu do odpowiedniego rejestru w terminie 14 dni.

Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą w ww. zakresie, wpis do odpowiedniego rejestru muszą uzyskać przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku rejestracji?

Jeżeli podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, wykonuje tę działalność bez wcześniejszego uzyskania wymaganego wpisu w odpowiednim rejestrze naraża się na karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł.

Potrzebują Państwo pomocy w dopełnieniu obowiązku rejestracji działalności?

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w uzyskaniu wpisu – pozostajemy do dyspozycji.

KONTAKT

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności