Ministerstwo Obrony Narodowej może przejąć decyzje biznesowe niektórych firm

Ministerstwo Obrony Narodowej („MON”) zgłosiło projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Na podstawie tych przepisów, niektóre firmy będą mogły być zobowiązane do wykonywania poleceń MON (polecenia wydawane w drodze decyzji administracyjnej).

Zakres ustawy

Projekt ustawy określa m.in.:

 • zadania do obowiązkowej realizacji przez przedsiębiorców na zlecenie MON,
 • zasady finansowania zadań zleconych przedsiębiorcom,
 • wymagania oraz zasady umieszczania i skreślania przedsiębiorców z wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorcą realizującym zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca posiadający moce produkcyjne, naprawcze lub usługowe, które mogą być wykorzystane do realizacji zadań w zakresie mobilizacji gospodarki.

Jakie firmy będą objęte nowymi przepisami?

Natomiast przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym będzie mógł być m.in. przedsiębiorca, spełniający powyższy warunek oraz którego terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub wykonujący działalność gospodarczą, w kluczowych sektorach gospodarki takich jak np.: wytwarzanie energii elektrycznej, transport, produkcja spożywcza, nadawanie programów telewizyjnych, dostarczanie sieci telekomunikacyjnych, produkcja środków chemicznych itp. Szczegółowy wykaz branż objętych przepisami znajduje się na końcu wiadomości

Obowiązek uzyskania uprzedniej zgody MON na wybrane operacje biznesowe

Podmioty umieszczone w wykazie przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, będą zobowiązane do występowania do właściwego organu o uzyskanie zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu:

 • rozwiązanie lub likwidację przedsiębiorcy;
 • przeniesienie siedziby przedsiębiorcy za granicę;
 • wykreślenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy dotyczącego realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • zbycie, dokonanie darowizny, zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia przedsiębiorcy wykorzystywanego do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zadania objęte poleceniami MON

Zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców obejmą m.in.:

 • wykonywanie produkcji, napraw lub świadczenie usług na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • wytwarzanie lub dystrybucję produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego lub aparatury medycznej na potrzeby zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego;
 • utrzymywanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych;
 • zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji i informacji między właściwym organem administracji rządowej, a przedsiębiorcą;
 • przygotowanie do funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • ochronę infrastruktury krytycznej itp.;

Jak możemy pomóc?

Andersen może pomóc określić:

 • czy Państwa firma będzie objęta nowymi przepisami?
 • jakie operacje gospodarcze warto przeprowadzić przed wejście w życie przepisów?
 • jak przygotować firmę na wejście w życie ustawy?
 • co zrobić aby zredukować ekspozycję firmy na zlecenie zadań ze strony MON?
 • zakres rekompensaty jakiej można zażądać w przypadku związania firmy poleceniami MON.

Jakie firmy mogą być dotknięte ustawą?

Ustawa obejmuje firmy operujące w następującym z zakresie:

 1. zarządzanie lotniskiem, eksploatacja portów morskich oraz innych obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym obiektów wojskowych, a także ich projektowanie, budowa, przebudowa, odbudowa, jak również gromadzenie, przechowywanie i konserwacja przedmiotów niezbędnych dla wykonywania tych zadań,
 2. kolportaż,
 3. nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych,
 4. produkcja, transport i magazynowanie ropy naftowej lub produktów naftowych,
 5. wytwarzania, magazynowania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 6. transport, w tym projektowanie, budowa, przebudowa, naprawa i utrzymanie infrastruktury transportowej, a także jej udostępnianie na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa,
 7. produkcja spożywcza,
 8. świadczenie usług powszechnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320),
 9. dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 10. wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii elektrycznej,
 11. wytwarzanie lub dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego lub aparatury medycznej,
 12. wydobywanie i zabezpieczanie wydobywania kopalin ze złóż oraz wydobywanie, zabezpieczanie wydobywania i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 13. produkcja, naprawa, modernizacja i serwis sprzętu wojskowego, pojazdów mechanicznych oraz środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego,
 14. produkcja materiałów i środków chemicznych,
 15. wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych,
 16. informatyzacja, w tym infrastruktura cyfrowa w zakresie dostaw usług systemu nazw domenowych, utrzymywania punktów wymiany ruchu internetowego oraz utrzymania rejestrów nazw domen najwyższego poziomu,
 17. zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, z wyłączeniem dystrybutorów, dla których dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jedynie częścią ich ogólnej działalności polegającej na dystrybucji innych produktów i towarów, które nie są uznawane za usługi kluczowe,
 18. ochrona osób i mienia.

KONTAKT

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Michał Jagielski Director, Warszawa

E: michal.jagielski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności