Nowe projekty rozporządzeń w sprawie KSeF

27 listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji dwóch aktów wykonawczych dotyczących obligatoryjnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r. tj.: rozporządzenia technicznego oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

Projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy rozporządzenia do wprowadzonych rozwiązań oraz dodaje nowe regulacje w związku z postulatami pojawiającymi się w trakcie konsultacji przepisów
o KSeF.

Najważniejszymi zmianami proponowanymi w ramach projektu są:

 • uzupełnienie dotychczasowego zakresu danych ujmowanych na fakturach dokumentujących sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis §3 pkt 1
  w dotychczasowym brzmieniu nie obejmował obowiązku podawania numeru NIP na fakturach. Od 1 stycznia 2025 r. ulegnie to zmianie i obowiązkowe stanie się udostępnianie numeru NIP na fakturach wystawianych ze zwolnieniem z VAT.
 • uwzględniono dodatkową grupę przypadków, w których faktury będą mogły zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz wskazano, jakich danych nie będą musiały zawierać faktury. Projektowane rozwiązanie uzasadnione jest specyfiką działalności prowadzonej przez podmioty zajmujące się m.in. dostawami energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług telekomunikacyjnych.

Wyżej opisana zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379251

Rozporządzenie techniczne do KSeF

Drugim projektem przedstawionym do konsultacji jest projekt rozporządzenia określającego zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Rozporządzenie to będzie miało zastosowanie
do wszystkich podatników korzystających z KSeF. Obowiązujące aktualnie rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2021 r. utraci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, tj. 1 lipca 2024 r.

W projektowanym rozporządzeniu m.in.:

 • uregulowano kwestię kodu QR poprzez jego zdefiniowanie i określenie elementów, jakie powinien zawierać
 • dodano do katalogu podmiotów upoważnionych rolnika ryczałtowego, oraz podmiot upoważniony do wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • wprowadzono dodatkowy wymóg podania danych unikalnych identyfikujących kwalifikowaną pieczęć elektroniczną podmiotu uprawnionego, w przypadku gdy pieczęć ta nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
 • ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w przypadku autoryzacji za pomocą tzw. tokena – poprzez wprowadzenia pary kluczy szyfrujących składających się z klucza prywatnego i klucza publicznego,
 • wprowadzenie tzw. certyfikatu wystawcy faktury w odniesieniu do faktur wystawionych
  w trakcie trwania awarii lub niedostępności systemu.
 • Ministerstwo Finansów zakłada, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie 1 lipca 2024 r.,
  to znaczy w dacie wejścia obligatoryjnego, dla podatników VAT czynnych, KSeF w życie.

Projekt rozporządzenia technicznego do KSeF: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252

Zgodnie z komunikatami przekazywanymi przez MF, w najbliższych dniach planowane jest przedstawienie do uzgodnień specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w tym opisu wymagań technicznych dla kodów QR, uwzględniającej proponowane przez podatników rozwiązania.

Dodatkowo, 29 listopada 2023 r. ogłoszony został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie to określa zakres danych, o które dodatkowo należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o CIT oraz sposób wykazywania tych danych w księgach.

Projekt wprowadza obowiązek uzupełnienia ksiąg m.in. o następujące dane identyfikacyjne kontrahenta:

 • w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy, numer identyfikujący fakturę w KSeF, jeżeli został nadany;
 • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w tym numer identyfikacyjny e-Faktury w KSeF, jeśli został nadany, rodzaj dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji i numer NIP kontrahenta.

Wyżej opisane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12379367/katalog/13022573#13022573

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Adam Książek Manager | Legal advisor, Katowice

E: adam.ksiazek@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 78

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności