Nowe zasady opodatkowania VAT e-handlu – projekt zmian w ustawie o VAT

Pod koniec października Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dostosowujący polskie przepisy do unijnych regulacji określanych jako tzw.  pakiet VAT e-commerce. Celem zmian legislacyjnych jest min. uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym, wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku w związku z prowadzeniem za pośrednictwem sieci Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz konsumentów w UE oraz zwalczanie oszustw.

Planowane wejście w życie większości przepisów ma nastąpić 1 lipca 2021 roku. Wyjątkiem są m.in. przepisy umożliwiające przekazanie informacji na potrzeby rejestracji przez podatników chcących skorzystać z projektowanych procedur szczególnych, które mają zacząć obowiązywać wcześniej – tj. od 1 kwietnia 2021 r.

O całym pakiecie zmian w VAT przygotowanym przez prawodawcę unijnego pisaliśmy już w naszych poprzednich publikacjach: https://pl.andersen.com/newsletter/w-ostatnim-czasie-komisja-europejska-opublikowala-wyjasnienia-w-zakresie-nowych-zasad-dotyczacych-podatku-vat-w-e-handlu

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady wynikające z opublikowanego projektu.

Dostawy towarów: nowy sposób rozliczeń transakcji dokonywanych „na odległość”

W związku z wprowadzeniem jednolitej definicji „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” oraz „sprzedaży na odległość towarów importowanych”, z ustawy o VAT zostaną usunięte dotychczasowe definicje sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju.

Jednocześnie, nowelizacja przewiduje nałożenie obowiązku poboru oraz zapłaty podatku VAT w odniesieniu do następujących transakcji:

  • sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów trzecich w przesyłkach o wartości nie przekraczającej 150 euro na rzecz konsumentów unijnych,
  • dostawy towarów na terenie UE wykonywanej przez dostawców nieposiadających siedziby na terenie UE.

na podatników ułatwiających ich dokonanie przy pomocy swojego interfejsu elektronicznego (tzw. operatorów interfejsu elektronicznego). Istotna bowiem część transakcji dokonywanych na odległość, zarówno w odniesieniu do towarów kupowanych w UE jak i poza UE, dokonywana jest za pośrednictwem różnego rodzaju elektronicznych platform handlowych. Na mocy znowelizowanych przepisów to właśnie te platformy mają zostać zobowiązane do rozliczenia podatku VAT od transakcji dokonywanej przez rzeczywistego dostawcę (tzw. dostawcę bazowego) na rzecz ostatecznego odbiorcy. W tym zakresie przepisy przewidują fikcję prawną, że dochodzi do dostawy pomiędzy dostawcą bazowym i operatorem interfejsu elektronicznego, jak i do  dostawy dokonywanej przez operatora interfejsu elektronicznego na rzecz podmiotu będącego finalnym nabywcą towarów.

Rozszerzenie zakresu obowiązującego systemu MOSS

Ustawodawca zaproponował rozszerzenie i zmianę procedury szczególnej MOSS (Mini One Stop Shop), stosowanej obecnie do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwiającą rozliczenie podatku VAT od usług świadczonych w różnych krajach w jednym państwie członkowskim.

Procedura ta ma być rozszerzona (stanowiąc teraz One Stop Shop – OSS) w odniesieniu do:

  • innych usług świadczonych na rzecz konsumentów,
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  • dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywanej przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy (np. sklepy internetowe)

Pomimo, że dyrektywa VAT nie  zawiera definicji usług, które mają być objęte zakresem tej procedury, polski projekt proponuje doprecyzowanie tego pojęcia w art. 130a  pkt 1a ustawy o VAT stanowiąc, że  przez usługi objęte systemem OSS należy rozumieć usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji.

Wybór procedury OSS przez podatnika będzie dobrowolny, jednak w jej ramach będzie musiał być rozliczany podatek VAT od wszystkich usług i towarów odpowiednich dla tej procedury. Nie będzie możliwości rozliczania części transakcji w krajowych deklaracjach państw członkowskich, a części poprzez OSS.

Podatnicy ułatwiający przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) zobowiązani zostaną do prowadzenia i udostępniania na żądanie organów podatkowych ewidencji zawierającej określone informacje na temat transakcji i dokonujących je podmiotów.

Ujednolicony limit korzystania z OSS

Obecnie w państwach członkowskich występują różne limity sprzedaży wysyłkowej, których przekroczenie powoduje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa. Projekt ustawy przewiduje jeden, powszechny w UE limit w wysokości 10 000 EUR netto rocznie. Będzie on liczony jako suma całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, jak i określonych usług świadczonych na rzecz konsumentów. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik będzie miał do wyboru: rejestrację i zapłatę podatku należnego w każdym państwie członkowskim, do którego następuje wysyłka towaru albo rejestrację w systemie OSS w jednym miejscu i składanie tam deklaracji dotyczących innych krajów sprzedaży.

Importowy One Stop Shop (IOSS)

Dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro do unijnych konsumentów stworzony zostanie nowy system tzw. Importowy One Stop Shop.

Dostawcą, który może skorzystać z IOSS może być zarówno podatnik posiadający siedzibę na terytorium UE jak i podatnik posiadający siedzibę w państwie trzecim.

W ramach tego systemu dostawca (podatnik) sprzedający towary o niskiej wartości znajdujące się
w państwie trzecim lub terytorium trzecim konsumentom w UE, naliczy i pobierze podatek VAT w momencie sprzedaży towarów oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji (tj. państwie, które dany podatnik wybrał w celu zgłoszenia zamiaru skorzystania z procedury).

Aby skorzystać z IOSS podatnik niemający siedziby na terytorium UE, będzie musiał ustanowić pośrednika, który będzie działał w imieniu i na rzecz tego podatnika m.in. składał deklaracje oraz dokonywał zapłaty podatku VAT. Nowelizacja przewiduje, iż odpowiedzialność pośrednika i podatnika za wypełnienie tych obowiązków będzie solidarna. Obowiązek ustanowienia pośrednika nie dotyczy podatnika, który posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym UE zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy. Dyrektywa VAT nie reguluje zasad ustanawiania pośrednika poza jednym warunkiem – pośrednik musi posiadać siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Państwa członkowskie mogą same ustanowić zasady lub warunki, które mają zostać nałożone na podatników, którzy chcą działać jako pośrednicy w IOSS.

Projektowany art. 138c ustawy o VAT określa warunki, jakie powinien spełniać podmiot, który ma zamiar działać jako pośrednik, m.in. musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie może zalegać z wpłatami podatków.

Gdyby nie wykorzystano opisanego wyżej systemu, to podatek od tych przesyłek będzie mógł pobrać i odprowadzić podmiot  będący operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy prawo pocztowe. W takiej sytuacji stawka podatku VAT ustalana będzie zawsze na poziomie 23%. Jednakże, jeśli dany konsument nie wyrazi na to zgody, w sytuacji, gdy np. dany towar jest objęty obniżoną stawką, to będzie należało dokonać zgłoszenia celnego na zasadach ogólnych.

Zastosowanie procedury IOSS będzie warunkiem do skorzystania, z wprowadzonego omawianą nowelizacją zwolnienia od podatku VAT, które dotyczyć ma towarów umieszczonych w przesyłkach o wartości do 150 euro (nie objęte nim będą towary podlegające podatkowi akcyzowemu).

Omówione wyżej zasady będą obecnie przedmiotem dalszego procesu legislacyjnego. Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań związanych z projektem.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności