Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

30 maja 2022 r. weszła w życie główna – dotycząca wezwań – część przepisów ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”).

Ustawa wprowadza istotne zmiany m.in. przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które weszły w życie 30 maja 2022 r. (co do zasady Ustawa zacznie obowiązywać od 8 lipca 2022 r.).

Zmiany w wezwaniach

Zmiana ma dotyczyć instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz wzmocnienia pozycji akcjonariuszy mniejszościowych.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej będzie musiało zostać ogłoszone, jeśli zostanie przekroczony próg 50% ogólnej liczby głosów.

Wprowadzenie jednego progu obowiązkowego wezwania (wcześniej było to 33% i 66 % ogólnej liczby głosów w danej spółce) ma na celu ujednolicenie polskiego prawa z regulacjami obowiązującymi w innych państwach członkowskich UE oraz z wymogami dyrektywy w sprawie ofert przejęcia (2004/25/EC). Przewidziany w Ustawie próg 50% ogólnej liczby głosów jest znacznie wyższy niż progi obowiązujące na głównych rynkach europejskich, w związku z czym może być postrzegany jako zbyt wysoki.

Ustawa wprowadza możliwość dobrowolnych wezwań, która nie była dotąd przewidziana w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Po zmianie, dobrowolne wezwania, podobnie jak wezwania obowiązkowe, będą ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej oraz po ustanowieniu zabezpieczenia o wartości odpowiadającej co najmniej 100% wartości akcji, które mają być objęte wezwaniem.

Zabezpieczenie będzie umożliwiało niezwłoczne – po upływie terminu nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie – zaspokojenie się z przedmiotu zabezpieczenia. Wprowadzona zmiana ma na celu wyeliminowanie zabezpieczeń (np. hipoteki), które nie pozwalały na niezwłoczne zaspokojenie, a tym samym zwiększenie ochrony inwestorów.

Instytucja wezwań dobrowolnych, jak w przypadku wezwań obowiązkowych, dotyczyć będzie wyłącznie akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Nie będzie zatem możliwości skorzystania z regulacji wezwań dobrowolnych w przypadku zamiaru nabycia akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu („ASO”). W konsekwencji, pomimo wprowadzonych zmian w zakresie wezwań, jedynym obowiązkowym wezwaniem względem spółek notowanych w ASO, pozostaje wezwanie ogłoszone w ramach tzw. „delistingu” tj. wycofania akcji z obrotu.

Cena w wezwaniach

Ustawa ponadto stanowi, że cena oferowana w wezwaniu nie może być niższa od ceny już zapłaconej przez oferenta i podmioty go kontrolujące przy pośrednim nabywaniu akcji. W przypadku spółek o niskiej płynności cena minimalna w wezwaniu będzie ustalana w oparciu o wartość godziwą akcji określoną przez firmę audytorską wybraną przez wzywającego. Rozwiązanie to będzie stosowane, jeśli w okresach, dla których jako podstawę do ustalenia ceny minimalnej w wezwaniu podawana jest średnia cena rynkowa akcji (obliczana na podstawie średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) (tj. w okresach trzech i sześciu miesięcy poprzedzających zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze ogłoszenia wezwania), akcjami tymi handlowano na mniej niż jednej trzeciej sesji oraz jeżeli na co najmniej jednej trzeciej tych sesji wystąpiła co najmniej 5% różnica w kursie zamknięcia tych akcji w stosunku do kursu zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie.

Wprowadzono również zmiany w ustalaniu ceny minimalnej. W nowelizacji przewidziano wprost wymóg uwzględniania ceny pośredniego nabycia akcji spółki.

Cena akcji określona w wezwaniu nie będzie mogła być niższa od ceny pośredniego nabycia tych akcji, o ile pośrednie nabycie miało miejsce w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Komisji zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania. Cenę pośredniego nabycia ma być wyznaczana przez firmę audytorską wybraną przez podmiot ogłaszający wezwanie, uwzględniając wartość godziwą nabytych pośrednio akcji na dzień, w którym nastąpiło ich pośrednie nabycie.

Powyższa regulacja stanowić ma uzupełnienie regulacji dot. wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 18 lipca 2019 r. (I CKS 587/17), w którym stwierdzono, iż artykuł 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie należy odnosić również do pośredniego nabycia akcji spółki publicznej.

Druga zmiana w zakresie ustalania ceny minimalnej dotyczy spółek o niskiej płynności – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny akcji w oparciu o cenę rynkową, cena akcji nie będzie mogła być niższa od ich wartości godziwej, ustalonej przez wybraną przez wzywającego firmę audytorską.

Przepisy przejściowe

W odniesieniu do wezwań ogłoszonych przed dniem 30 maja 2022 r. w przepisach przejściowych Ustawy ustanowiono zasadę, zgodnie z którą przepisy dot. wezwań stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, jeśli przed tą datą nie nastąpiło wydanie papierów wartościowych i środków pieniężnych w zamian za akcje objęte zapisami złożonymi w ramach takich wezwań oraz wydanie akcji nabywanych w wyniku takich wezwań. Co do podmiotów, które w dniu 30 maja 2022 r. posiadać będą więcej niż 50 % i nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, obowiązek ogłoszenia wezwania powstanie, jeżeli po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu nastąpi dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

KONTAKT

Leszek Rydzewski Partner, Warszawa

E: leszek.rydzewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 69
M: +48 609 684 072

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Bartłomiej Wietrzychowski Senior Associate, Warszawa

E: bartlomiej.wietrzychowski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności