System KSeF – opublikowano nową wersję przepisów

W dniu 15 marca 2023 r. pojawiła się druga wersja przepisów mających regulować funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur.

Pierwsza wersja przepisów, opublikowana 30 listopada 2022 r., została poddana konsultacjom społecznym, w ramach których zostało zgłoszonych szereg uwag przez zainteresowane strony. Zmiany do pierwotnego projektu były zapowiadane przez Ministerstwo Finansów na tzw. konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w połowie lutego tego roku i dodatkowo zostały potwierdzone komunikatem opublikowanym na stronie internetowej organu.

Nowy projekt potwierdza zapowiadane informacje, że termin wprowadzenia obowiązkowego systemu KSeF zostaje przesunięty na 1 lipca 2024 r.

Projekt wprowadza również m.in. następujące zmiany / uzupełnienia w odniesieniu do pierwotnych przepisów:

 • przesunięcie terminu obowiązywania KSeF dla podmiotów zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT na 1 stycznia 2025 r., co daje takim podmiotom dodatkowy czas na wdrożenie nowych przepisów,
 • utrzymanie do końca 2024 r. możliwości wystawienia faktur z kas fiskalnych w dotychczasowej formie jak też i faktur uproszonych w postaci paragonów,
 • utrzymanie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki (poprzedni projekt przepisów praktycznie uniemożliwiał takie działanie, co dla niektórych branż było bardzo problematyczne),
 • odejście od koncepcji tzw. propozycji faktury korygującej, zgodnie z którą inicjatywa wystawienia faktury korygującej została przypisana nabywcy,
 • wprowadzenie możliwości wystawienia faktury w razie awarii KSeF po stronie podatnika w tzw. „trybie offline”, w którym podatnik będzie miał możliwość wystawiania faktur poza KSeF w postaci elektronicznej zgodnej ze schemą i przekazania jej odbiorcy, a następnie będzie miał obowiązek dostarczenia takiej faktury do KSeF następnego dnia roboczego,
 • złagodzenie kar związanych z KSeF polegające na: zniesieniu dolnego limitu kary i wprowadzenie miarkowania kar, odroczeniu stosowania sankcji karnoskarbowych do 1 stycznia 2025 r. oraz wyłączeniu przy stosowaniu KSeF kar związanych z wadliwością wystawionej faktury,
 • doprecyzowanie, że w przypadku awarii po stronie systemu KSeF, czas na przesłanie faktur wystawionych poza systemem do KSeF wynosi 7 dni roboczych,
 • doprecyzowanie, że obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych nie będzie dotyczył podatników nieposiadających siedziby na terytorium kraju, lecz posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy to stałe miejsce nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług,
 • doprecyzowanie (w uzasadnieniu do ustawy), że kodem weryfikującym, potwierdzającym autentyczność faktury używanej poza KSeF, będzie kod graficzny QR, a jego definicja i sposób generowania zostanie określona w przepisach wykonawczych,
 • wyłączenie z systemu KSeF:
  • faktur konsumenckich, wystawianych na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • biletów spełniających rolę faktur, tj. paragonów na autostradach płatnych i biletów za przejazd oraz z zakresu kontroli i nadzoru ruchu lotniczego.
  • faktur wystawionych w procedurach OSS i IOSS.

Omawiany projekt będzie skierowany do dalszych prac legislacyjnych, gdzie może podlegać jeszcze dodatkowym modyfikacjom. Wydaje się jednak, że na dzień dzisiejszy przepisy prezentują wizję systemu KSeF, jaką ma Ministerstwo Finansów. Prace wdrożeniowe implementujące nowe podejście do fakturowania powinny, jeśli nie ruszać „pełną parą”, to na pewno nabierać nowego tempa. Cały czas problematyczny jest jednak brak treści rozporządzeń wykonawczych oraz brak ostatecznej wersji schemy.

Zapraszamy do kontaktu, gdyby byli Państwo zainteresowani opisanymi wyżej zagadnieniami.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności