Od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Już od ponad miesiąca (od 1 lipca 2021 r.), działa Portal Rejestrów Sądowych, który ma być odpowiedzią na długo wyczekiwany proces elektronizacji i przyspieszenia postępowania rejestrowego (KRS).

Portal oferuje następujące usługi:

 • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;
 • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;
 • zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych;
 • elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym;
 • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;
 • udostępnianie informacji o podmiotach wpisanych do KRS.

Link do Portalu Rejestrów Sądowych: TU

Wnioski do KRS tylko elektronicznie

Od czasu uruchomienia Portalu Rejestrów Sądowych, podmioty wpisane do  Rejestru Przedsiębiorców, tj. m.in. spółki prawa handlowego, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych mogą złożyć wniosek do KRS (np. o zmianę danych spółki) wyłącznie za pośrednictwem tego portalu. Wniosek złożony w innej formie np. papierowej zostanie zwrócony i nie będzie podlegał rozpoznaniu przez sąd.

Reguła ta nie dotyczy podmiotów wpisanych wyłącznie do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (np. fundacji, stowarzyszeń), które będą mogły każdorazowo wybrać czy składać wnioski do KRS za pośrednictwem portalu, czy w formie papierowej.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku za pośrednictwem portalu wiąże się z tym, że wszelkie pisma w sprawie wnosi się w tej formie, z wyjątkiem środków zaskarżenia, które rozpoznaje Sąd Najwyższy.

Najważniejsze informacje dotyczące wniosków składanych za pośrednictwem Portalu:

 • Założenie konta. Korzystanie z portalu wymaga założenia w nim konta, którego utworzenie przebiega dość sprawnie. Można to zrobić przy pomocy profilu zaufanego, podpisu osobistego (e-dowód) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Akty notarialne. Nie ma obowiązku załączania do wniosku elektronicznej kopii aktu notarialnego, ani też przesyłania do sądu jego wypisu w wersji papierowej. We wniosku wystarczy wskazać numer aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) i jest to równoznaczne z przesłaniem go do sądu. Informację dotyczącą CREWAN notariusz przekazuje wraz z oryginałem aktu notarialnego.
 • Załączniki. Do wniosku mogą zostać dołączone dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym). Dokumenty sporządzone w formie papierowej, mogą zostać dołączone w formie odpisów elektronicznych poświadczonych przez notariusza lub pełnomocnika, w osobie radcy prawnego lub adwokata albo, jako elektroniczne kopie dokumentów (tzw. skany). Jednak w przypadku dołączenia do wniosku skanów, istnieje obowiązek przesłania oryginałów „papierowych dokumentów” do sądu w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
 • Wnioski mogą zostać podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego czy podpisu osobistego (e-dowód).
 • Opłaty. Nie zmieniła się wysokość opłat. Można ich dokonać za pośrednictwem portalu, który przekieruje użytkownika do platformy płatniczej. Można też dokonać przelewu tradycyjnie i dołączyć do wniosku jego potwierdzenie, jako załącznik do wniosku. Co istotne, przelewu dokonuje się na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a nie jak dotychczas – na numer konta sądu rejestrowego właściwego do rozpoznania wniosku.

Wnioski po miesiącu działania

Niefortunnie uruchomienie Portalu Rejestrów Sądowych przypadło na okres urlopowy, co utrudnia ocenę czy elektronizacja postępowania przyczyniła się do jego przyspieszenia. Na razie nie zauważyliśmy, by wnioski były rozpoznawane szybciej, a wręcz przeciwnie. Po części to wynika z tego, że pracownicy sądów i referendarze przebywają na urlopach, a po części dlatego że portal nie jest doskonały i co jakiś czas pojawiają się w nim rozmaite błędy. Niestety zdarzają się sytuacje, w których wnioski same się wyłączają w trakcie uzupełniania, co skutkuje koniecznością ich ponownego wypełnienia. Zdarzają się też gorsze sytuacje, przykładowo nie jest możliwe złożenie podpisu pod wnioskiem, co uniemożliwia jego prawidłowe złożenie. Niemal regułą jest też sytuacja, w której sądy wzywają wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez przedłożenie oryginałów dokumentów, których skany zostały dołączone do wniosku, pomimo tego, że oryginały te zostały wysłane do sądu jeszcze przed otrzymaniem tego wezwania.

Pozostaje mieć nadzieję, że niedoskonałości portalu zostaną wkrótce wyeliminowane, gdyż składanie wniosków za pośrednictwem portalu może rzeczywiście przyspieszyć postępowanie, a poza tym jest dużo bardziej komfortowe dla składającego, aniżeli składanie ich w tradycyjnej, papierowej formie. Obecnie jednak pozostaje brać nam udział, jak to ktoś już wcześniej określił w „eksperymencie na żywym organizmie”.

KONTAKT

Tomasz Srokosz Partner, Katowice

E: tomasz.srokosz@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 512 286 226

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Adrian Luty Senior Associate | Radca prawny, Katowice

E: adrian.luty@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 97

Syuzanna Musfi Senior associate | Radca prawny, Katowice

E: syuzanna.musfi@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności