Planowane zmiany w podatku VAT – tzw. pakiet SLIM VAT, WIS i MPP

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług.

W projekcie z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, przewidziano m.in. wprowadzenie pakietu uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT – tzw. pakiet Slim VAT (skrót od: Simple Local and Modern VAT).

Oprócz Slim VAT nowelizacja zawiera zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oraz w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Większość planowanych zmian ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jedynie zmiany w systemie TAX FREE mają obowiązywać dopiero od początku 2022 r.

1. Uproszczenie rozliczeń – Slim VAT

a. Fakturowanie

  • Faktury korygujące in-minus: przewidziana jest rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.
  • Faktury korygujące in-plus: rozliczenie będzie dokonywane przez podatników na bieżąco, w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży). Dotychczas, sposób dokonywania takich korekt nie był uregulowany w przepisach.

b. Eksport towarów

  • Wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów.

c. Kursy walut jednakowe z podatkiem dochodowym

  • Podatnik będzie miał możliwość wyboru przeliczania dla celów VAT kwot wyrażonych w walucie obcej na złote według zasad właściwych na podstawie przepisów o podatkach dochodowych. Powyższe rozwiązanie nie będzie mogło być jednak stosowane w przypadkach niepodlegających przeliczeniu według przepisów ustaw o podatkach dochodowych (np. w przypadku WNT czy importu usług, dla których VAT rozlicza nabywca).

d. Wydłużenie terminów na odliczenie podatku VAT

  • Wydłużenie prawo do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych podatnik będzie miał prawo do ujęcia faktury łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

e. Możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

f. Zwiększenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości – z 10 zł do 20 zł

2. Zmiany w zakresie WIS

Zgodnie z planowanymi zasadami, nie będzie możliwości wydania WIS w przypadku spraw, w odniesieniu do których toczy się postępowanie podatkowe, kontrola, przy czym brak powyższej możliwości będzie dotyczył także postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów.

Pojawi się natomiast możliwość uzyskania WIS dla towarów identyfikowanych w VAT również według PKWiU, co oznacza rozszerzenie dotychczasowego zakresu WIS, który dotyczył tylko towarów identyfikowanych według Nomenklatury Scalonej (CN).

Co więcej, WIS wydawane po wejściu w życie projektowanej ustawy będą obowiązywały przez 3 lata od momentu ich wydania, analogicznie do okresu obowiązywania Wiążącej Informacji Taryfowej (obecnie WIS ma bezterminową ważność). Z kolei WIS, które zostaną wydane przed wejściem w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 2021 r.), będą ważne przez 3 lata liczone od momentu wejścia tych przepisów w życie (tj. do 31 grudnia 2023 r.).

3. Zmiany w zakresie MPP

Przede wszystkim, wyłącznie obowiązku stosowania MPP zostało rozszerzone na wszystkie rodzaje potrąceń, a nie tylko tych regulowanych w Kodeksie cywilnym. Dotychczas bowiem tylko kompensaty „kodeksowe” były wyłączone spod tego obowiązku.

Rozszerzono również zakres należności, które można regulować z rachunku VAT – taka możliwość będzie dotyczyć kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Wprowadzono również zasadę, że w określonych sytuacjach sankcja VAT nie będzie miała zastosowania w przypadku zapłaty danej faktury przy zastosowaniu MPP (do wysokości kwoty zapłaconej w tym mechanizmie).

Zmieniony zostanie również załącznik nr 15 zawierający listę towarów i usług, za które płatność następuje za pośrednictwem MPP. Obecnie towary oraz usługi wymienione w tym załączniku identyfikowane są według PKWiU 2008. Nowelizacja wprowadza zasadę, że od 1 stycznia 2021 r. w tym zakresie zastosowanie będzie miała aktualna klasyfikacja, czyli PKWiU 2015. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przedstawionym w uzasadnieniu do nowelizacji, postulowana przez podatników identyfikacja towarów z załącznika nr 15 według CN nie była możliwa.

4. Zwrot podatku podróżnym – TAX FREE

Ostatnia istotna zmiana, którą przewiduje powyższy projekt ustawy, dotyczy systemu zwrotu podatku podróżnym. Od 1 stycznia 2022, procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym. Obecnie dla systemu zwrotu podatku podróżnym podatnicy stosują przepisy przewidujące papierowy obieg dokumentów i stosowanie stempli przez urząd celno-skarbowy. Sprzedawcy korzystający z tego systemu będą mogli wystawiać dokumenty na PUESC, prowadzić tam ewidencję i elektronicznie otrzymywać potwierdzenie wywozu towarów. Dodatkowo, przy sprzedaży towarów w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony ma zostać obowiązek stosowania kas online.

Powyżej zaprezentowaliśmy najważniejsze zmiany wynikające z omawianej nowelizacji. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na działalność Państwa firmy, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności