„Polski Ład” – najważniejsze zmiany planowane w zakresie PIT, ZUS i VAT

W tym tygodniu został przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który jest wynikiem ogłoszonego przez Rząd programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład”.

PIT i ZUS

 1. Główne zmiany w zakresie podatku PIT:
 • kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł – wysokość kwoty wolnej nie będzie się zmieniać wraz ze wzrostem dochodów, natomiast wprowadzony ma zostać mechanizm jej waloryzacji.  Małżonkowie rozliczający się wspólnie będą korzystać z kwoty wolnej w podwójnej wysokości
 • podniesienie do 120 000 zł progu dochodów dla stawki podatkowej 32%
 • obniżenie stawek zryczałtowanego podatku dochodowego dla niektórych podatników (np. informatycy 12%, lekarze 14%)
 • zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku i rozszerzenie jej zakresu:
  • objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządów powołanych do pełnienia funkcji na podstawie uchwały wspólników
  • składka ma wynosić jak dotychczas 9% podstawy wymiaru składki, jednakże podstawą wymiaru dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ma być dochód w rozumieniu ustawy o PIT
  • dla rozliczających się ryczałtem podstawą wymiaru składki ma być miesięczny przychód z działalności gospodarczej (pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne). Wysokość składki wynosić ma 1/3 podstawy wymiaru. Tak więc w praktyce, osoba płacąca podatek według stawki 15%, będzie w sumie podlegać obciążeniu w wysokości 20% przychodów
 1. Nowe preferencje podatkowe:
 • „ulga dla klasy średniej” – prawo do tej ulgi będą mieli podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów. Algorytm obliczania ulgi jest bardzo skomplikowany i jego stosowanie może być problematyczne, tym bardziej że ulga ma być uwzględniana przy kalkulacji zaliczek na PIT
 • „ulga na powrót” – dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich. Ulga miałaby przysługiwać przez 4 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku w którym przeniesiono rezydencję podatkową i ma polegać na możliwości odliczenia od podatku dochodowego 50% kwoty podatku należnego za rok przeniesienia i następnie 50% kwoty podatku należnego za każdy kolejny rok obowiązywania ulgi (dotyczy podatku obliczonego wg. skali lub podatku liniowego)
 • ryczałt dla HNWI (dedykowane osobom osiągającym dochody z zagranicznych źródeł w wysokości co najmniej kilku mln zł rocznie) – opodatkowanie dotyczyć ma przychodów osiągniętych przez podatników poza RP (przychody osiągnięte na terytorium RP mają podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Z preferencji będą mogli skorzystać podatnicy, którzy przeniosą rezydencję podatkową na terytorium RP oraz poniosą w danym roku podatkowym wydatki na wskazane w ustawie doniosłe społecznie cele (np. rozwój nauki) w wysokości co najmniej 100 000 zł. Okres trwania preferencji, polegającej na możliwości płacenia podatku w kwocie 200 000 zł od dochodów uzyskiwanych za granicą, niezależnie od ich wysokości, to maksymalnie 10 lat
 • ulga dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę – ulga polegać ma na odliczeniu od dochodu 50% kosztów poniesionych na wskazane w ustawie cele związane z wyżej wymienionymi dziedzinami
 • ulga związana z używaniem terminali płatniczych, która ma polegać na możliwości odliczenia od dochodu kosztów związanych z nabyciem terminala lub obsługą transakcji płatniczych. Kwota kosztów możliwych do odliczenia to 1 000 zł lub 2 500 zł. Z ulgi będzie można korzystać przez 2 lata podatkowe
 1. Zmiany w zakresie niektórych przychodów i kosztów związanych z działalnością gospodarczą:
 • wartość początkowa składników majątku wykorzystywanych przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych ustalana ma być w cenie ich nabycia jednakże cena ta nie może być wyższa od ich wartości rynkowej
 • opodatkowanie nowych kategorii przychodów z działalności gospodarczej:
  • zbycie rzeczy ruchomych wykorzystywanych w działalności na podstawie leasingu operacyjnego (np. samochód osobowy), nawet jeżeli przed ich odpłatnym zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, jeżeli od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wycofania z działalności do dnia ich zbycia nie upłynęło 6 lat – nie będzie już więc możliwości zbycia bez podatku, wykupionych do użytku osobistego przedmiotów po upływie umowy leasingu, (w praktyce aby nie zapłacić podatku w takiej sytuacji trzeba będzie czekać nie 6 miesięcy a 6 lat)
  • otrzymanie środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce nie będącej podatnikiem CIT
  • zbycie składników majątku uzyskanych w wyniku obniżenia udziału kapitałowego w spółce nie będącej podatnikiem CIT przed upływem okresu 6 lat od dnia ich uzyskania
 1. Inne zmiany:
 • przeciwdziałanie szarej strefie w zatrudnieniu – regulacja zakładająca przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy. W przypadku nielegalnego zatrudnienia, pracodawca ma ponieść również część podatku należną od pracownika
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz WNIP przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych.
 • doprecyzowane ma zostać pojęcie „osoby samotnie wychowujących dzieci” w ustawie o PIT poprzez wskazanie, że taką osobą może być tylko jeden z rodziców, co wyeliminuje sytuacje korzystania z preferencji przez obydwoje rodziców niebędących w związku małżeńskim wychowujących dzieci w trybie pieczy naprzemiennej
 • rozszerzenie katalogu uprawnionych do wspólnego rozliczania się z małżonkiem o osoby, które zawarły małżeństwo już za rok, w którym to nastąpiło
 • usunięcie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej od stycznia 2022r. Stosowanie takiego sposobu opodatkowania będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą ją kontynuować
 • rozliczenie podatku z wynajmu i dzierżawy będzie możliwe tylko poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Skutkami takiego rozwiązania będzie brak możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku oraz odliczania kosztów uzyskania przychodu lub kwoty amortyzacji. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł
 • zmniejszenie dla przedsiębiorców limitu płatności gotówkowych do wysokości 8 000 zł.
 • zobowiązanie przedsiębiorców do zapewnienia możliwości zapłaty w formie bezgotówkowej w każdym miejscu w którym prowadzą działalność (z obowiązku tego mają być zwolnieni tylko ci, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących)

VAT

 1. Główne zmiany w zakresie VAT:
 • wprowadzenie grup VAT – projektowane przepisy umożliwią utworzenie grupy VAT podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Po jej utworzeniu status podatnika VAT przysługiwać będzie grupie, a nie poszczególnym jej członkom. W konsekwencji transakcje między członkami grupy nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. Również rozliczenia z urzędem skarbowym będą dokonywane zbiorczo przez przedstawiciela grupy, a nie każdego z jej członków odrębnie, co powinno skutkować poprawą płynności finansowej członków grupy. Rozwiązanie to będzie korzystne przede wszystkim dla grup kapitałowych z branży finansowej.
 • opcja opodatkowania usług finansowych – proponowane regulacje pozwalają na rezygnację ze zwolnienia usług finansowych przez podmiot świadczący takie usługi na rzecz innych podatników i wybór ich opodatkowania. W wielu przypadkach może to poprawić płynność finansową usługodawców, którzy będą mogli odliczać podatek naliczony wynikający z zakupów towarów i usług związanych ze świadczeniem takich usług.
 • preferencje podatkowe w zakresie VAT – skrócenie do 15 dni terminu zwrotu VAT dla podatników, którzy znaczną część (minimum 80%) płatności otrzymują w formie bezgotówkowej, a przeprowadzaną sprzedaż fiskalizują głównie za pomocą tzw. kas on-line

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności