Powrót odwrotnego obciążenia oraz inne zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, zostaną wprowadzone pewne zmiany dotyczące m.in. podatku VAT oraz przepisów ordynacji podatkowej. Data wejścia w życie przepisów ustawy (poza określonymi wyjątkami) została wyznaczona na 25.03.2024 r.

Odwrotne obciążenie dostaw gazu, energii i uprawnień do emisji

W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. wchodzi w życie odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z tymi przepisami obowiązek podatkowy w VAT ciąży na nabywcy bądź usługobiorcy wskazanych dóbr, jeżeli spełnia on ustawowe przesłanki.

Dla omawianych transakcji ustawodawca przewidział, że w sytuacji dostawy gazu lub energii, bądź świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych nabywca i dostawca muszą posiadać status podatnika podatku VAT, przy czym w przypadku dostawy gazu lub energii, główna działalność podatnika w odniesieniu do nabywania gazu lub energii elektrycznej ma polegać na ich odsprzedaży, a samo zużycie tych towarów ma być nieznaczne. Ponadto sprzedaż dostawcy lub usługodawcy nie może być zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

Dodatkowo, by odwrotne obciążenie znalazło zastosowanie dostawa towarów lub świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych musi zostać dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na:

  • giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych,
  • rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązywał już wcześniej w naszym ustawodawstwie, jednak w listopadzie 2019 roku został uchylony. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu zwiększenie konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Zgodnie z obowiązującym art. 259 Ordynacji podatkowej, decyzja odraczająca termin płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz rozkładająca na raty wygasa w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa. Zgodnie ze zmianą tego przepisu (który zostanie przeniesiony do art. 67da), wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w powyższym zakresie ma następować w przypadku braku zapłaty trzech rat, nawet jeśli raty te nie nastąpiły kolejno.

Dodatkowo do art. 220 zostanie dodany § 3 w brzmieniu: „Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.” Zmiana ta oznacza, że organem odwoławczym będzie dyrektor izby administracji skarbowej, który jest również organem nadzorczym nad urzędem celno-skarbowym. Takie rozwiązanie wprowadzi wreszcie faktyczną dwuinstancyjność postępowania odwoławczego. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności