Projekt nowych przepisów o pracy zdalnej – zmiany w kodeksie pracy

18 maja 2021 r. na stronach rządowych opublikowano długo wyczekiwany projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej. Głównym założeniem ustawodawcy jest wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej na stałe, zastępując przepisy dotyczące telepracy. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

 • Projekt zawiera definicję pracy zdalnej – będzie nią praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna będzie mogła mieć charakter stały bądź hybrydowy (np. 2 dni w tygodniu w zakładzie, a 3 dni w ramach pracy zdalnej).
 • Miejsce wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie przedmiotem ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Miejsce to wskaże pracownik, do pracodawcy należy z kolei wyrażenie zgody na świadczenie pracy ze wskazanego przez pracownika miejsca. Strony mogą ustalić też kilka miejsc wykonywania pracy zdalnej.
 • Uzgodnienie między stronami dotyczące pracy zdalnej – będzie mogło nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.
 • Pracodawca będzie miał obowiązek sporządzania oceny ryzyka zawodowego – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie potwierdzał zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka.
 • Wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy – pracodawca będzie mógł samodzielnie zdecydować o skierowaniu pracownika do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Konieczne będzie jednak uzyskanie od pracownika oświadczenia, że posiada on warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy.
 • Wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy zdalnej co do zasady nie będzie dla pracodawcy wiążący. Wyjątki będą dotyczyły głównie osób wychowujących dzieci do lat 4 oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku tych pracowników tylko wówczas, gdy nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy.
 • Udostępnienie narzędzi pracy i szkoleń pracodawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń.
 • Dodatkowe koszty pracodawcy – pracodawca będzie też musiał pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych (dopuszczalne będzie ustalenie kwoty ryczałtowej).
 • Porozumienie ze związkami zawodowymi – zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym z zakładową organizacją związkową lub regulaminie (jeśli nie dojdzie do porozumienia ze związkami).
 • Wykorzystanie prywatnego sprzętu pracownika – pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć porozumienie, które określi zasady wykorzystywania w pracy zdalnej prywatnych materiałów i narzędzi pracy i przysługujący pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.
 • Prawo do kontroli pracownika zdalnego – pracodawca będzie mógł kontrolować wykonywanie pracy zdalnej, lecz nie może naruszać prywatności pracownika i innych osób, ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.
 • Kwestie bhp – pracodawca będzie zwolniony m.in. z obowiązku organizowania stanowiska pracy, dbania o stan pomieszczeń, wyposażenia, czy też zapewnienia odpowiednich urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej. To pracownik będzie dbał o kwestie bhp. Proponuje się, aby zgłoszenie przez pracownika wypadku przy pracy zdalnej było równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie oględzin miejsca wypadku.
 • Okazjonalna (krótkotrwała) praca zdalnaw szczególnych okolicznościach (incydentalnie) pracownik będzie mógł wystąpić z inicjatywą okazjonalnej pracy zdalnej, a jej wymiar został ograniczony do 12 dni w roku kalendarzowym. W tym przypadku część regulacji dotyczących pracy zdalnej zostanie wyłączona.

W projekcie proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii tj. wówczas, kiedy nie będzie już możliwości polecania przez pracodawców pracy zdalnej w oparciu o obecne regulacje ustawy COVID-19.

Link do projektu ustawy 
Link do uzasadnienia

O dalszych pracach związanych z projektem zmian w kodeksie pracy będziemy Państwa informować. W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Maciej Pietrzycki Manager | Radca Prawny, Katowice

E: maciej.pietrzycki@pl.Andersen.com
T: +48 509 995 269

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności