Sejm przyjął tarczę antykryzysową

31 marca br. Sejm przegłosował, a Prezydent podpisał ostateczne brzmienie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej (ustawy zostały opublikowane w dzienniku ustaw). Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W USTAWACH O PODATKACH DOCHODOWYCH

I. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r. 

 • możliwość obniżenia wartości straty o dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym, dla podatników, którzy ponieśli stratę w 2020 r.,
 • wysokość odliczonej straty nie może przekraczać kwoty 5 mln zł,
 • odliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za poprzedni rok podatkowy,
 • dotyczy podatników, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.,
 • nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

II. Przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50%).

Dotyczy podatników, których przychody osiągnięte w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% (a w przypadku podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w 2019 roku – w stosunku do średnich miesięcznych przychodów).

III. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50%).

 • Podatnicy odpowiadający za tzw. złe długi, nie będą zobowiązani do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych o niezapłacone w terminie zobowiązania.
 • Dotyczy podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%, ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne SARS-COV-2.

IV. Przesunięcie terminu płatności pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

V. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19.

VI. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe, przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Przy spełnieniu warunków wskazanych w nowych przepisach (okres dokonania darowizny, beneficjent darowizny) odliczeniu podlegać może kwota do 200% wartości darowizny.

VII. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września.

VIII. Przedłużenie terminu do rozliczenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej za rok 2019 r.

 • PIT do 31 maja 2020 r.
 • CIT do 31 maja 2020 r. (dla organizacji pozarządowych do 31 lipca 2020).

IX. Możliwość dokonania jednorazowego odpisu od wartości środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19.

X. Przesunięcie terminów na złożenie informacji IFT-2R oraz ORD-U do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

I. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

II. Odroczenie stosowania nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r.

III. Odroczenie wejścia w życie przepisów o Wiążącej Informacji Stawkowej do 1 lipca 2020 r.

IV. Możliwość wystawiania E-paragonów

Za zgodą klienta i w sposób z nim uzgodniony możliwe będzie przekazanie mu paragonu w formie elektronicznej.

ZMIANY W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH PODATKÓW

I. Zmiany w podatku od nieruchomości

Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom:

 • wprowadzenie za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

II. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

INNE ZMIANY, PRZESUNIĘCIE W CZASIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW

I. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.

 • Należności skarbowe – odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., w oparciu o wniosek złożony w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.
 • Należności ZUS – przedsiębiorcy którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest ZUS, w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

II. „Wygaszenie” zobowiązań z tytułu umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w odniesieniu do prowadzących działalność objętą zakazem jej prowadzenia. („Wygaszenie” oznacza wzajemne zwolnienie ze świadczeń pod warunkiem, że najemca w ciągu 3 miesięcy od końca zakazu złoży wynajmującemu ofertę „przedłużenia” najmu na dotychczasowych warunkach o zsumowany okres zakazu i 6 miesięcy.)

III. Zawieszenie postępowań i kontroli

Organ w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesi z urzędu lub na wniosek:

 • postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową,
 • kontrolę celno-skarbową,
 • postępowanie w sprawach w zakresie ustawy o grach hazardowych.

IV. Przedłużenie terminu raportowania schematów podatkowych (MDR) – terminy raportowania schematów podatkowych krajowych przypadające od 31 marca 2020 r. nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu do 1 lipca 2020 r.

V. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na Białej Liście Podatników VAT z 3-dniowego do 14-dniowego, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.

VI. Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

VII. Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres trzech miesięcy oraz wyposażenie Ministra Finansów w kompetencję do ewentualnego wydłużenia o kolejny okres do 3 miesięcy.

VIII. Przesunięcie terminów składania sprawozdań finansowych.

31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów – termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przedłużono o 3 miesiące – do 30 czerwca 2020 r. Także o 3 miesiące przesunięto termin na zatwierdzenie SF – do 30 września 2020 r. Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe przekazują Szefowi KAS sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej do 31 lipca 2020 r.

ZMIANY DLA PRACODAWCÓW, PRACOWNIKÓW I ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

I. Przesunięcie o pół roku obowiązku dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach – terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK (odpowiednio do 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.).

II. Dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP

W wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15 % (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub
 • nie mniej niż o 25 % obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Ze środków FGŚP przysługują środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

III. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od spadku obrotów.

Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona będzie od wysokości zanotowanych przez pracodawcę spadków obrotów. Jeżeli obroty spadną o:

 • co najmniej 30% – do kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – do kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – do kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane zarówno na pracowników, jak i odpowiednio na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – kodeks cywilny – stosuje się przepisy dotyczące zlecania.

Dofinansowanie miałoby być przyznawane na okres do 3 miesięcy, a Rada Ministrów na mocy rozporządzenia będzie mogła go wydłużyć.

IV. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

 • dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

V. Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin);
 • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym;
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

VI. Zawieszenie obowiązku badań lekarskich dla pracowników

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.  Niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków. Odnosi się to do orzeczeń lekarskich wydanych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych a także innych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych.

VII. Zatrudnianie cudzoziemców

 • Wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i następujących po nim 30 dni.
 • Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

VIII. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy.

IX. Jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł

X. Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Dotyczy płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej dzieło jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Pozostajemy dla Państwa w stałej dyspozycji i chętnie odpowiemy na pytania w sprawie nowych przepisów antykryzysowych.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności