Treści ogłoszenia o wykonaniu umowy zamiast referencji

Urząd Zamówień Publicznych potwierdził możliwość przedłożenia przez wykonawcę treści ogłoszenia o wykonaniu umowy jako podmiotowego środka dowodowego dokumentującego należyte wykonanie zamówienia.

Jak wynika z treści opublikowanego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych repozytorium wiedzy, w ocenie UZP dopuszczalność przedłożenia treści ogłoszenia zamiast referencji wynika z treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ponieważ przepis ten w sposób otwarty określa możliwość udokumentowania należytego wykonania dostaw lub usług.

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia może być zatem wskazywane za pomocą nie tylko referencji, ale także różnych innych dokumentów. Ustawodawca pozostawił wykonawcom dowolność co do ich formy i treści, z zastrzeżeniem jednak, że w każdym przypadku z dokumentu takiego powinno wynikać wykonanie dostaw lub usług zgodnie z przyjętym zobowiązaniem umownym (należyte wykonanie zamówienia).

Jednocześnie podkreślono, że dokumenty zawsze podlegają ocenie zamawiającego, dlatego też to wykonawca w sposób rzetelny i kompleksowy winien ocenić, czy „inny dokument”, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, potwierdza spełnienie przez niego warunków udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej.

W razie jakichkolwiek pytań nasz zespół specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych chętnie rozwieje wszelkie wątpliwości.

KONTAKT

Tomasz Srokosz Partner, Katowice

E: tomasz.srokosz@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 512 286 226

Klaudia Raczek Senior associate, Katowice

E: klaudia.raczek@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 96

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności