Za nami już ponad połowa konsultacji publicznych z Ministerstwem Finansów

Za nami już 6 spotkań z Ministerstwem Finansów odbytych w ramach konsultacji publicznych, podczas których omówione zostały różnorodne aspekty związane z implementacją do polskiego porządku prawnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Podczas konsultacji MF poruszyło kwestie bezpieczeństwa i wydajności systemu, omówione zostały oznaczenia faktur konsumenckich oraz statusu nabywcy, a także skupiono się na roli identyfikatora KSeF w płatnościach. Dodatkowo, wysłuchane zostały opinie przedstawicieli z branży faktoringu, paliwowej, a także dostawców mediów.

Wśród najważniejszych kwestii między innymi:

Certyfikaty zamiast tokenów

Na koniec 2024 r. przestaną obowiązywać tokeny autoryzacyjne, które dotychczas można było wygenerować w KSeF. W ich miejsce od połowy roku ma się pojawić możliwość generowania specjalnych certyfikatów. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, ponieważ wdrażając KSeF podatnicy w dużej mierze bazowali na dostępie za pośrednictwem tokenów. Szczegóły techniczne funkcjonowania tego rozwiązania nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione – należy się jednak spodziewać, że w najbliższym czasie pojawi się więcej szczegółów w tym zakresie.

Wydajność systemu

Kwestia maksymalnej możliwej przepustowości systemu jest wciąż w fazie weryfikacji. Ministerstwo Finansów zachęca podatników do dzielenia się informacjami o okresach wystawiania największej ilości faktur, aby lepiej dostosować wydajność systemu do potrzeb użytkowników. Brak jest jednak na ten moment informacji w jaki sposób testowana była wydajność systemu.

Komunikacja i usprawnienia techniczne

Podczas spotkania podniesiono temat zwiększenia skuteczności wymiany informacji między Ministerstwem Finansów a użytkownikami systemu oraz podmiotami przygotowującymi rozwiązania technologiczne do jego obsługi. Padła propozycja stworzenia platformy do skutecznego prowadzenia bardziej technicznych dyskusji zaś Ministerstwo Finansów zobowiązało się do poprawy komunikacji z dostawcami narzędzi IT i podatnikami.

Tryb awaryjny i niedostępność systemu

Tryb awaryjny jest aktualnie przedmiotem wzmożonych analiz. Ministerstwo nie planuje wycofania się z tego rozwiązania a wraz z nadchodzącymi propozycjami zmian w legislacji powinniśmy otrzymać jego precyzyjną dokumentację techniczną / specyfikację.

Faktury B2C w KSeF i identyfikacja nabywcy

W trakcie konsultacji wywiązana została dyskusja nt. zasadności dopuszczenia fakultatywnego wystawiania faktur B2C w KSeF oraz potencjalnego rozwiązania polegającego na identyfikacji nabywcy przez pryzmat wskazania przez niego numeru VAT w transakcji.

Specyfikacja dotycząca kodów weryfikacyjnych i identyfikatora płatności

Ministerstwo Finansów potwierdza, że specyfikacja dotycząca kodów weryfikacyjnych oraz identyfikatora płatności będzie dostępna koło 18 marca 2024 r. Na specyfikację w języku angielskim podatnicy muszą zaś poczekać do zakończenia prac legislacyjnych.

Faktury „scamowe”

W KSeF będzie dostępna funkcjonalność umożliwiająca ukrywanie lub zgłaszanie podejrzanych faktur, przy czym zaznacza się, że wystawca faktury nie zostanie o tym poinformowany.

Wizualizacja faktury

Zdaniem Ministerstwa wizualizacja ma być przede wszystkim zgodna z fakturą na poziomie danych. Wszelkie wątpliwości dotyczące wizualizacji mają zostać również rozwiane w wydanych przez MF wyjaśnieniach. W odpowiedzi na sugestie biznesu, rozważony zostanie pomysł dotyczący wizualizacji w języku obcym dla kontrahentów zagranicznych.

Ponadto, przedstawiciele branż starannie przygotowali się do trwających konsultacji i podczas spotkań z Ministerstwem przedstawili swoje własne propozycje rozwiązań.

Obszerność faktur

Zarówno przedstawiciele branży mediów, jak i sektora paliwowego zgłaszają potrzebę zwiększenia limitu pozycji na fakturze, a także dodania dodatkowych, opcjonalnych pól na poziomie poszczególnych wierszy faktury. Mimo, że Ministerstwo Finansów wykazuje niechęć do wprowadzania zmian w obowiązującej schemie, obiecało pochylić się nad tematem.

Zbiorczy identyfikator płatności

Przez przedstawicieli branży faktoringowej podniesiony został również problem w zakresie rozszyfrowywania zbiorczego identyfikatora płatności. Ministerstwo obiecuje rozważenie wprowadzenia rozwiązania, które umożliwi rozszyfrowanie zbiorczego identyfikatora płatności bez konieczności logowania się do systemu.

Powiadomienie Podmiotu3 o wystawionej korekcie

W celu ograniczenia ryzyka wyłudzeń, branża faktoringowa sugeruje, żeby powiadamiać Podmiot3 o wystawieniu korekty do faktury, nie ujawniając przy tym szczegółowych danych korekty. Ministerstwo jednak nie jest przekonane do tego rozwiązania z obawy przed ujawnieniem poufnych informacji podatkowych lub handlowych.

Rozszerzenie definicji trybu offline

Zgodnie z opiniami przedstawicieli branży paliwowej oraz sprzedawców detalicznych istnieje potrzeba rozszerzenia definicji trybu offline w sytuacji, gdy dostępność KSeF jest czasowo niewystarczająca, tj. system nie działa wydajnie. Ministerstwo nie jest ani zwolennikiem ani oponentem tego pomysłu i oświadcza, że zasady stosowania trybu offline zostaną ściślej określone w przyszłości.

Dodanie do schemy roli „Pracownik”

W ramach usprawnienia procedury rozliczeń wydatków pracowniczych zaproponowano, żeby rozważone zostało wprowadzenie nowej, zdefiniowanej roli oznaczonej jako „Pracownik” w sekcji Podmiot3. Ta rola miałaby ułatwić identyfikację osób odpowiedzialnych za dokonanie konkretnych wydatków w imieniu spółki, a także pomóc w śledzeniu wydatków związanych z pracownikami. Ministerstwo Finansów jednak nie przedstawia jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Fazowanie wprowadzenia KSeF

Ze względu na przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązkowego KSeF, sugestią podatników jest rezygnacja z etapowania w celu uniknięcia potencjalnych problemów z identyfikacją kontrahentów zobowiązanych do korzystania z KSeF. Ministerstwo planuje omówić tę kwestię podczas przyszłych konsultacji poświęconych temu zagadnieniu.

Termin wprowadzenia KSeF

Zgodnie z głosem podatników, zarówno gotowość systemowa, jak i legislacyjna powinna zostać osiągnięta przynajmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem wprowadzenia obowiązku korzystania z KSeF. Dodatkowo, biznes apeluje o uniknięcie wdrożenia KSeF w dniu 1 stycznia 2025 r. (ze względu na czynności związane z zamknięciem roku finansowego) oraz aby planowana data wdrożenia nie zbiegła się w czasie z innymi ważnymi inicjatywami, takimi jak wejście w życie JPK CIT czy CSIRE.

W nadchodzącym tygodniu przewidziane są ostatnie spotkania konsultacyjne z Ministerstwem Finansów. Podczas tych spotkań omówione zostaną tematy związane z wprowadzeniem KSeF w jednostkach samorządu terytorialnego oraz etapowym wdrażaniem systemu, a także sesja poświęcona wyjaśnieniom, interpretacjom oraz szkoleniom.
Następnie będziemy oczekiwać na publikację przez Ministerstwo wyjaśnień i propozycji rozwiązań dotyczących najbardziej kluczowych kwestii.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Tomasz Dereszewski Manager, Warszawa

E: tomasz.dereszewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Karol Sitek Manager, Warszawa

E: karol.sitek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności